"Contradictii, sau aparente contradicţii in scriptura?"

Tot ce nu ţine de creştinism
Pr Haralambie
Mesaje: 889
Membru din: 14 Ian 2010, 19:54
Confesiune: ortodox
Preocupări: Sensul vieţii
Localitate: BOR
Contact:

"Contradictii, sau aparente contradicţii in scriptura?"

Mesaj necititde Pr Haralambie » 24 Feb 2012, 16:30

Un exemplu din explicaţiile sf Ioan Gură de Aur.
- Dar pentru ce din atîţi de mulţi ucenici ai lui Hristos au scris Evanghelii numai doi apostoli şi doi ucenici ai apostolilor? Că pe lîngă apostolii Ioan şi Matei, au scris Evanghelii şi Luca, ucenicul lui Pavel, precum şi Marcu, ucenicul lui Petru.
- Aceasta, pentru că ucenicii nu făceau nimic din ambiţie, ci toate din trebuinţă.
- Dar ce? Nu era de ajuns ca un singur evanghelist să spună totul?
- Era de ajuns! Dar dacă sînt patru cei care scriu Evangheliile şi dacă nu le scriu nici în acelaşi timp, nici în acelaşi loc, dacă nu le scriu adunaţi împreună, sfâtuindu-se unii cu alţii şi dacă totuşi istorisesc toate ca şi
cum ar fi rostite de o singură gură, atunci avem cea mai mare dovadă că spun adevărul.
- Lucrurile nu stau însă tocmai aşa, ci dimpotrivă, pentru că în multe locuri cei patru evanghelişti se deosebesc.
- Dar tocmai această deosebire este cea mai mare dovadă a adevărului. Dacă toate spusele lor s-ar fi potrivit cu de-amănuntul în ce priveşte timpul şi locul, iar asemănarea ar fi mers chiar pînă la cuvinte, nici unul din duşmani n-ar fi crezut că evangheliştii n-au alcătuit Evangheliile fără să se adune şi fără să urmărească vreun scop omenesc oarecare. Şi pe bună dreptate, pentru că o asemănare atît de mare nu s-ar fi putut datora unei simple întîmplări. Dar aparenta deosebire între cei patru evanghelişti, care este numai în lucrurile de mică însemnătate, îi scapă de orice bănuială şi dovedeşte strălucit chipul alcătuirii Evangheliilor. Nu este vătămat cu nimic adevărul spuselor lor, dacă au scris ceva deosebit unul de altul, cu privire la timpul şi locul unor fapte sau cuvinte ale Domnului. Şi, cu ajutorul lui Dumnezeu, vom căuta să arătăm aceste deosebiri în cursul tîlcuirii noastre; iar vouă vă cer ca odată cu spusele mele să observaţi că în problemele principale, de care atîrnă viaţa noastră şi care alcătuiesc temelia propovaduirii credinţei creştine, nu veţi găsi nici cea mai mică deosebire între cei patru evanghelişti.
- Dar care sînt aceste probleme principale?
- Iată-le! Dumnezeu S-a făcut om, a făcut minuni, a fost răstignit, a fost îngropat, a înviat, S-a înălţat, are să judece lumea, a dat porunci mîntuitoare, n-a adus o lege potrivnică Legii Vechi, este Fiu, este Unul-Născut, este adevărat Fiu, este de aceeaşi fiinţă cu Tatăl şi altele asemănătoare acestora. Vom vedea că în aceste probleme evangheliştii sînt cu totul de acord între ei. In ce priveşte minunile, n-au spus toţi toate minunile; unii au istorisit unele, alţii altele. Aceasta să nu te tulbure; dacă un evanghelist ar fi istorisit toate minunile, ar fi făcut de prisos Evangheliile celorlalţi; iar dacă toţi ar fi istorisit alte minuni, deosebite ale unora faţă de cele ale celorlalţi, n-am fi avut dovada simfoniei dintre Evanghelii. Din pricina aceasta toţi au spus multe lucruri comune, dar fiecare din ei a spus şi ceva deosebit, pentru ca nici unul să nu pară de prisos şi să fie înlăturat ca netrebnic, ba, dimpotrivă, să ne dea o dovadă şi mai mare a adevărului spuselor lor.
III
Evanghelistul Luca ne spune şi pricina pentru care şi-a scris Evanghelia sa: „Ca să cunoşti temeinicia învăţăturilor pe care le-ai primit" . Cu alte cuvinte Luca vrea să spună aşa: „Am scris Evanghelia aceasta pentru ca, aducîndu-ţi aminte de învăţăturile primite, să cunoşti temeinicia lor şi să rămîi în această temeinicie". Evanghelistul Ioan nu ne-a spus pricina pentru care şi-a scris Evanghelia. Dar cuvînt din părinţi, pogorît din vechime la noi, spune că nici el nu şi-a scris Evanghelia la întîmplare. Ioan a văzut că ceilalţi trei evanghelişti au stăruit în chip deosebit asupra omenirii Mîntuitorului, asupra firii Lui omeneşti, era deci primejdie să se treacă sub tăcere dogma Dumnezeirii lui Hristos, a firii Sale dumnezeieşti. Pentru aceasta Hristos l-a mişcat şi aşa a ajuns să-şi scrie Evanghelia, stăruind mai cu seamă asupra firii dumnezeieşti a lui Hristos. Lucrul acesta se vede foarte bine şi din cuprinsul Evangheliei sale şi din începutul ei. Nu-şi începe Evanghelia precum ceilalţi trei evanghelişti, de jos, de pe pămînt, ci de sus, din ceruri, spre care se şi grăbea, şi cu acest scop a şi scris întreaga sa carte. Ioan este mai înalt decît ceilalţi trei evanghelişti nu numai în prolog, ci şi de-a lungul întregii sale Evanghelii. Despre Matei se spune că iudeii, care au crezut în Hristos, au venit la el şi l-au rugat să aştearnă în scris ce le-a spus cu cuvîntul şi să compună Evanghelia în limba ebraică. Marcu a făcut acelaşi lucru în Egipt, la rugămintea ucenicilor lui. Din pricina aceasta Matei, pentru că a scris evreilor, n-a căutat să dovedească altceva mai mult decît că Iisus Se pogoară din Avraam şi David", iar Luca, pentru că a scris tuturor oamenilor, urcă genealogia Mîntuitorului şi mai sus, pornind de la Adam. Matei îşi începe Evanghelia sa chiar cu genealogia Domnului, deoarece ştia că nimic nu putea face plăcere mai mare iudeului decît să afle că Hristos era strănepot al lui Avraam şi al lui David; Luca, însă, nu face aşa, ci face genealogia Mîntuitorului după ce vorbeşte mai întîi de alte multe lucruri.
Acordul dintre Evanghelii este dovedit nu numai de întreaga lume care a primit cele spuse în ele, dar şi de duşmanii adevărului. După moartea evangheliştilor s-au ivit multe erezii cu învăţături potrivnice învăţăturilor scrise în Evanghelii; unele din aceste erezii au primit toate cele spuse în Evanghelii, altele au tăiat unele părţi din Evanghelii şi au Evangheliile lor sub forma aceasta trunchiată. Acum, dacă ar fi contrazicere între cele patru Evanghelii, nici ereziile acelea care au învăţături potrivnice n-ar fi primit tot textul celor patru Evanghelii, ci numai acele părţi din Evanghelii, care, după părerea lor, se potriveau cu propriile or învăţături; şi nici ereziile, care au primit numai o parte din textul Evangheliilor, n-ar fi putut fi combătute pe temeiul părţilor evanghelice acceptate de ele, deoarece nici aceste părţi nu lasă necunoscute părţile evanghelice date la o parte de erezii, ci vădesc înrudirea cu tot textul Evangheliilor. După cum, dacă iei din corpul unui animal o parte, găseşti în partea aceea toate părţile componente ale animalului: nervi, vine, oase, artere, sînge şi - ca să spun aşa - vei cunoaşte din proba aceea întreaga alcătuire a trupului animalului, tot aşa şi cu Sfintele Evanghelii; în fiecare parte din ele iese la iveală înrudirea cu întregul. Dacă Evangheliile s-ar deosebi între ele, atunci această înrudire dintre parte şi întreg nici nu s-ar vedea şi de mult ar fi dispărut învăţătura noastră, căci „orice împărăţie, spune Domnul, care se dezbină în sine nu rămîne" . Dar aşa, şi prin aceasta străluceşte puterea Duhului Sfînt, care-i convinge pe oameni ca, la judecarea Evangheliilor, să aibă în vedere problemele mari absolut necesare mîntuirii şi să nu se lase vătămaţi sufleteşte de micile şi neînsemnatele deosebiri dintre Evanghelii.
IV
Nu trebuie să stăruim în chip deosebit asupra locului în care fiecare evanghelist şi-a scris Evanghelia sa. Dar voi căuta să dovedesc, în tot cursul acestei tîlcuiri, că n-a scris unul împotriva altuia. Iar dacă tu faci aceasta, acuzîndu-i că se deosebesc între ei, apoi nu faci altceva decît să ceri ca asemănarea dintre ei să meargă chiar pînă la cuvinte şi la formele cuvintelor. în privinţa aceasta ţin să spun că retori şi filozofi vestiţi, care au scris multe cărţi despre aceleaşi probleme, nu numai că se deosebesc între ei, dar chiar şi scriu unii împotriva altora. Altceva este a scrie deosebit de altcineva şi altceva este a scrie împotrivă. Nu vreau să vorbesc mai mult de aceştia. Să mă ferească Dumnezeu să apăr Evangheliile întemeiat pe nebuniile cuprinse în cărţile lor'şi nici nu vreau să apăr adevărul sprijinindu-mă pe minciună.
Dar cu dragă inimă aş întreba: Cum au putut fi crezute de lume Evangheliile, dacă se deosebesc unele de altele? Cum au putut birui? Cum s-a făcut că evangheliştii, nişte oameni care în scrierile lor au spus lucruri potrivnice între ele, au fost admiraţi, au fost crezuţi, au fost lăudaţi pretutindeni în lume? Cînd evangheliştii au scris Evangheliile trăiau mulţi oameni care au fost martori ai faptelor istorisite de ei, dar şi mulţi duşmani şi mulţi vrăjmaşi; n-au scris Evangheliile într-un colţ al pămîntului şi le-au îngropat, ci le-au răspîndit de-a lungul uscatului şi mării, în auzul tuturora. Cînd se citeau Evangheliile erau de faţă şi duşmani, aşa cum se întîmplă şi acum, dar nimic din cele spuse n-a scandalizat pe nimeni. Şi e uşor de înţeles de ce. Era puterea dumnezeiască; ea făcea şi săvîrşea totul în toţi. Dacă n-ar fi fost puterea dumnezeiască, cum ar fi putut, oare, şi vameşul şi pescarul şi neînvăţatul să filozofeze unele ca acestea? Ceea ce filozofii păgîni n-au putut să-şi închipuie nici în vis, aceea evangheliştii au vestit lumii cu multă putere de convingere şi au fost crezuţi nu numai pe cînd erau în viaţă, ci şi după moartea lor. N-au crezut în ei doi sau douăzeci de oameni, nici o sută sau o mie sau zece mii,ci oraşe, neamuri, popoare, pămîntul şi marea, Grecia şi ţările barbare, locurile locuite şi pustia. Şi au vorbit de lucruri care depăşeau cu mult natura noastră. Lâsînd, deoparte pămîntul, vorbeau de cele din ceruri. Aducîndu-ne pe lume o altă vieţuire şi un alt trai, toate au dobîndit o nouă înfăţişare: bogăţia şi sărăcia, libertatea şi robia, viaţa şi moartea, lumea şi traiul în lume.
Evangheliştii şi-au scris Evangheliile lor nu ca Platon , care a scris acea lucrare numită „Republica" sau ca Zenon sau ca altcineva care a dat reguli de purtare în viaţă şi a alcătuit legi. Toţi aceştia au arătat prin scrierile lor că au fost inspiraţi de un duh rău, un demon sălbatic, care duce război oamenilor, un duşman al creştinătăţii, un vrăjmaş al bunei rînduieli, un demon care răstoarnă totul. Poţi spune altceva, cînd ei, în scrierile lor, cer ca femeile să fie comune tuturor bărbaţilor, cînd aduc pe fecioare goale în arene în văzul bărbaţilor, cînd îngăduie concubinajul, cînd amestecă şi răstoarnă totul şi calcă în picioare legile firii? Toate cele spuse de ei sînt născociri ale demonilor şi împotriva firii. Despre acestea însăşi firea ne poate da mărturie, că ea însăşi nu îngăduie astfel de lucruri. Şi aceşti filozofi au scris cărţile lor fără să fie prigoniţi, fără să fie în primejdie, fără să li se ducă război, ci în toată liniştea şi în toată libertatea, într-o limbă frumoasă şi aleasă; pescarii, însă, au scris Evangheliile fiind prigoniţi, biciuiţi şi mereu în primejdie de moarte; cu toate acestea, scrierile lor au fost primite cu toată dragostea de neînvăţaţi şi de învăţaţi, de robi şi de liberi, de împăraţi şi de ostaşi, de barbari şi de eleni.
V
Nu poţi spune că Evangheliile au fost primite de toţi pentru că sînt scurte şi simple. Nu, pentru că sînt cu mult superioare scrierilor amintite mai sus. Nici prin vis nu s-au gîndit filozofii aceia la feciorie, şi nici la numele ei, la sărăcia de bună voie, la post sau la ceva asemănător tot atît de înalt. Pescarii noştri, însă, n-au izgonit numai pofta, nici n-au pedepsit numai fapta, ci şi privirea desfrînată, insultele, rîsul dezmăţat, îmbrăcămintea nepotrivită, mersul necuviincios, strigătul, mergînd cu purtarea de grijă pînă la cele mai mici fapte din viaţa omului. Au umplut toată lumea cu sadul fecioriei. Au convins pe oameni să filozofeze despre Dumnezeu şi despre cele din ceruri aşa cum nimeni dintre filozofi n-a filozofat vreodată. Cum ar fi putut filozofa aşa, cînd ei au îndumnezeit chipurile animalelor sălbatice, ale fiarelor, ale tîrîtoarelor şi ale altor animale mult mai nevrednice? Şi iată, învăţăturile înalte ale pescarilor sînt primite şi crezute, înfloresc şi se răspîndesc în fiecare zi, pe cînd învăţăturile filozofilor se duc, pier, dispar mai iute ca pînza de păianjen. Şi pe bună dreptate, pentru că demonii le-au propovăduit. Din pricina aceasta sînt pline de desfrînare, pline de multă întunecime şi de mai multă nerozie. Poate fi, oare, ceva mai de rîs decît o lucrare ca „Republica" lui Platon, în care filozoful, în afară de cele spuse mai sus, ca să poată arăta ce este dreptatea, a scris pagini întregi pline de neclaritate? Chiar dacă spusele sale ar avea vreun folos, totuşi sînt cu totul netre-buincioase pentru viaţa oamenilor. Dacă un plugar, un fierar, un zidar, un corăbier, într-un cuvînt un meseriaş, care se hrăneşte din lucrul mîi-nilor sale, şi-ar părăsi meseria şi munca sa cinstită şi şi-ar cheltui atîţia şi atîţia ani ca să înveţe din scrierile acestui filozof ce este dreptatea, ar ajunge să moară de foame înainte de a o învăţa şi ar pleca de pe lumea aceasta sfîrşindu-şi viaţa în chip silnic, fără să ajungă să înveţe ceva practic. învăţăturile noastre creştine nu sînt aşa. Hristos ne-a învăţat dreptatea, cuviinţa, folosul, într-un cuvînt virtutea, în cuvinte puţine şi lămurite. Uneori spune: ,,În aceste două porunci se cuprind toată legea şi profeţii'", adică în dragostea de Dumnezeu şi dragostea de aproapele; iar alte ori: „Toate cîte voiţi să vă facă vouă oamenii faceţi şi voi lor, că aceasta este legea şi profeţii" . Toate aceste învăţături sînt uşor de înţeles şi le poate învăţa cu uşurinţă şi plugarul şi sluga şi văduva şi copilul şi chiar omul care pare redus cu totul la minte. Aşa este natura adevărului. Şi o mărturiseşte sfîrşitul lucrurilor. Toţi oamenii au aflat ce trebuie să facă; şi nu numai că au aflat, dar s-au şi străduit să trăiască aceste învăţături. Şi este trăită învăţătura creştină nu numai în oraşe, ci şi pe vîrfurile munţilor. Da, acolo, pe vîrfurile munţilor vei vedea că este multă filozofie, vei vedea cete de îngeri strălucind în chip de trup omenesc, vei întâlni pe părnînt vieţuire cerească. Că reguli de vieţuire ne-au dat nouă pescarii! Nu ne-au poruncit, aşa cum fac filozofii, să studiem din copilărie, nici n-au legiuit că, pentru a pune în practică virtutea, trebuie să avem atîţia şi atîţia ani. Nu, pescarii s-au adresat oricărei vîrste fără deosebire, învăţăturile filozofilor, jocuri de copii; ale evangheliştilor, adevărul lucrurilor. Acestei vieţuiri i-au dat ca loc cerul; meşterul ei este Dumnezeu şi tot Dumnezeu este legiuitorul legilor de acolo. Aşa şi trebuia. Răsplăţile unei astfel de vieţuiri nu sînt frunze de dafin, nici frunze de măslin, nici întreţinere pe seama statului, nici statui de aramă, lucruri lipsite de căldură şi valoare, ci viaţă fără de sfîrşit; ajungem copii ai lui Dumnezeu, dănţuim împreună cu îngerii, stăm alături de tronul împărătesc, sîntem necontenit cu Hristos.
Cu mult respect.

Bad
Mesaje: 21
Membru din: 23 Feb 2012, 17:21
Confesiune: ortodox
Preocupări: 01010101

Re: "Contradictii, sau aparente contradicţii in scriptura?"

Mesaj necititde Bad » 27 Feb 2012, 18:46

Geneza 6:4Au existat uriasi(Nephilim) inainte de potop.
Gen 7:21Toate creaturile in afara de Noe si familia lui au fost anihilate in potop.
Numeri 13:33Au existat uriasi(Nephilim) dupa potop.

CONTRADICTII DIN FAPTE 7:

Dumnezeu l-a chemat pe Avraam cand inca era in Ur , Mesopotamia inainte de a merge in Haran sau cand era in Haran?

Fapte 7: 2Iar el a zis: Bărbaţi fraţi şi părinţi, ascultaţi! Dumnezeul slavei S-a arătat părintelui nostru Avraam, când era în Mesopotamia, mai înainte de a locui în Haran,
Facere 12:1. După aceea a zis Domnul către Avram: "Ieşi din pământul tău, din neamul tău şi din casa tatălui tău şi vino în pământul pe care ţi-l voi arăta Eu.
2. Şi Eu voi ridica din tine un popor mare, te voi binecuvânta, voi mări numele tău şi vei fi izvor de binecuvântare.
3. Binecuvânta-voi pe cei ce te vor binecuvânta, iar pe cei ce te vor blestema îi voi blestema; şi se vor binecuvânta întru tine toate neamurile pământului".
4. Deci a plecat Avram, cum îi zisese Domnul, şi s-a dus şi Lot cu el. Avram însă era de şaptezeci şi cinci de ani, când a ieşit din Haran.
5. Şi a luat Avram pe Sarai, femeia sa, pe Lot, fiul fratelui său, şi toate averile ce agonisiseră ei şi toţi oamenii, pe care-i aveau în Haran, şi au ieşit, ca să meargă în ţara Canaanului şi au ajuns în Canaan.

Cate suflete au intrat in Egipt cu Iacov 70 sau 75?

Fapte 7 :14Şi Iosif, trimiţând, a chemat pe Iacov, tatăl său, şi toată rudenia sa, cu şaptezeci şi cinci de suflete.
Geneza 46:27 Toate sufletele din familia lui Iacov, care au venit în Egipt, erau în număr de şaptezeci.
Iesire 1:5 Sufletele iesite din coapsele lui Iacov erau saptezeci de toate. Iosif era atunci in Egipt.
Deuteronom 10:22 Parintii tai s-au coborat in Egipt in numar de saptezeci de insi; acum Domnul Dumnezeul tau a facut din tine o multime ca stelele cerului.

Cine a cumparat tarina de la fiii lui Hemor in Sichem, Avraam sau Iacov?

Fapte 7:16Şi au fost strămutaţi la Sichem şi au fost puşi în mormântul pe care Avraam l-a cumpărat cu preţ de argint, de la fiii lui Emor, în Sichem;
Geneza 33:17. Iar Iacov s-a îndreptat spre Sucot şi şi-a făcut acolo locuinţă pentru sine, iar pentru vitele sale a făcut şuri; de aceea a pus el numele locului aceluia Sucot.
18. Întorcându-se Iacov din Mesopotamia şi ajungând cu bine la Salem, o cetate în ţinutul Sichem, din pământul Canaan, s-a aşezat în faţa cetăţii.
19. Apoi şi-a cumpărat partea de câmp, pe care era cortul său, cu o sută de kesite, de la fiii lui Hemor, tatăl lui Sichem.

A fost Iacov ingropat in Sichem sau nu?

Fapte 7:15. Şi Iacov s-a coborât în Egipt; şi a murit şi el şi părinţii noştri;
16. Şi au fost strămutaţi la Sichem şi au fost puşi în mormântul pe care Avraam l-a cumpărat cu preţ de argint, de la fiii lui Emor, în Sichem;
Geneza 50 : 13 L-au dus fiii lui în pământul Canaan şi l-au îngropat în peştera din ţarina Macpela, cea de lângă Mamvri, pe care o cumpărase Avraam cu ţarină cu tot de la Efron Heteul, ca moşie de îngropare.

Cat timp a fost Israel rob in pamant strain 400 de ani sau 430?

Fapte 7:6Şi Dumnezeu a vorbit astfel: "Urmaşii lui vor fi străini în pământ străin, şi acolo îi vor robi şi-i vor asupri patru sute de ani.
Facere 15:13Atunci a zis Domnul către Avram: "Să ştii bine că urmaşii tăi vor pribegi în pământ străin, unde vor fi robiţi şi apăsaţi patru sute de ani;
Iesire 12:40Timpul însă, cât fiii lui Israel şi părinţii lor au trăit în Egipt şi în ţara Canaan, a fost de patru sute treizeci de ani.
Galateni 3:17Aceasta zic dar: Un testament întărit dinainte de Dumnezeu în Hristos nu desfiinţează Legea, care a venit după patru sute treizeci de ani, ca să desfiinţeze făgăduinţa.Din 101 contradictii ale Bibliei de Shabir Ally :

1.CINE L-A STARNIT PE DAVID SA-I NUMERE PE BARBATII ISRAELITI CARE LUPTAU ?
Dumnezeu a facut-o (2Samuel 24:1)
Satana a facut-o (I Chronicles 2 1:1)

2.IN ACEA NUMARATOARE CATI LUPATORI AU FOST GASITI IN ISRAEL?
8 sute de mii (2 Samuel 24:9)
1 million o suta de mii ((I Chronicles 21:5)

3.CATI LUPTATORI AU FOST GASITI IN IUDEEA?
5 sute de mii (2 Samuel 24:9)
4 sute saptezeci (I Chronicles 21:5)

4.DUMNEZEU L-A TRMIS PROFETUL SAU SA-L AMENINTE PE DAVID CU CATI ANI DE FOAMETE ?
7 ani (2 Samuel 24:13)
3 ani (I Chronicles 21:12)

5.CATI ANI AVEA AHAZIAH CAND A INCEPUT SA CONDUCA IERUSALIMUL?
22 de ani ( 2Regi 8:26)
42 de ani (2 Chronicles 22:2)

6.CATI ANI AVEA Jehoiachin CAND A DEVENIT CONDUCATORUL IERUSALIMULUI?
18 ani (2Regi 24:8)
8 ani (2 Chronicles 36:9)

7.CAT TIMP A CONDUS IERUSALIMUL?
3 LUNI (2Regi 24:8)
3 luni si 10 zile (2 Chronicles 36:9)

8.SEFUL LUI DAVID A RIDICAT IN SUS LANCEA LUI SI A UCIS CATI OAMENI DINTR-O LOVITURA ?
8 sute (2 Samuel 23:8)
3 sute (I Chronicles 11: 11)

9.CAND DAVID A ADUS ACORDUL DE PACT LA IERUSALIM ?INAINTEA BIRUINTEI PALESTINIENILOR SAU DUPA ?
dupa (2 Samuel 5 and 6)
inainte (I Chronicles 13 and 14)

11.CAND DAVID L-A INVINS PE REGELE DIN ZOBAH,CATI CALARETI EL A CAPTURAT ?
1 mie sapte sute (2 Samuel 8:4)
7 sute (I Chronicles 18:4)

12.CATE STANDURI PENTRU CAI A AVUT SOLOMON?
40 de mii (1Regi 4:26)
4 mii (2 chronicles 9:25)

13.IN CE AN A IMPARATIEI ASA, BAASHA REGELE ISRAELULUI A MURIT?
la 25 de ani (1 Regi 15:33 - 16:8)
era inca in viata le 36 de ani (2 Chronicles 16:1)

14.CATI OAMENI DE PESTE MARE SOLOMON A ANGAJAT LA CONSTRUIREA TEMPLULUI ?
3 mii sase sute (2 Chronicles 2:2)
3 mii trei sute (1Regi 5:16)

15.SOLOMON A CONSTRUIT O FACILITATE CONTININD CATE BAI?
2 mii (1Regi 7:26)
peste 3 mii (2 Chronicles 4:5)

16.DINTRE ISRAELITII CARE AU FOST ELIBERATI DIN CAPTIVITATE LA BABILION,CATI ERAU FII LUI PHATA-MOAB ?
2 mii opt sute doisprezece (Ezdra 2:6)
2 mii opt sute optzeci (Neemia 7:11)

17.CATI ERAU FII LUI ZATTU?
9 sute patruzeci si cinci (Ezdra 2 :8)
8 sute patruzeci si cinci (Neemia 7 :13)

18.CATI ERAU FII LUI AZGAD ?
1 mie doua sute douzeci si doi (Ezdra 2 :12)
2 mii trei sute douzeci si doi (Neemia 7 :17)

19.CATI ERAU FII LUI ADIN ?
4 sute cincizeci si patru (Ezdra 2 :15)
6 sute cinzeci si cinci (Neemia 7 :20)

20.CATI ERAU DINTRE FII LUI HASHUM ?
2 sute douzeci si trei (Ezdra 2 :19)
3 sute douazeci si opt (Neemia 7 :22)

21.CATI ERAU COPII LUI BETEL SI AI ?
2 sute douazeci si trei (Ezdra 2 :28)
1 suta douazeci si trei (Neemia 7 :32)

22.EZDRA 2 :64 SI NEEMIA 7 :66 AU FOST DEACORD CA NUMARUL TOTAL AI ADUNARII A FOST 42,360.INCA ACEST NUMAR NU SE APROPIE CU CEVA ASEMANATOR.TOTALUL OBTINUT DIN FIECARE CARTE ESTE URMATORUL :
29,818 Ezdra
31,089 Neemia

23.CATI CANTARETI AU ACOMPANIAT ADUNAREA ?
2 sute (Ezdra 2 :65)
2 sute patruzeci si cinci (Neemia 7 :67)

24.CUM SE NUMEA REGELE MAMEI ABIJAHS ?
Michaia,fiica lui Uriel si Gibeah (2 Chronicles 13:2)
Maacha,fiica lui Absalom (2 Chronicles 11:20).Dar Absalom a avut o singuara fiica pe care o chema Tamar (2 Samuel 14:27)

25.IOSUA SI ISRAELITII AU CAPTURAT IERUSALIMUL ?
da (Iosua 10:23, 40)
nu (Iosua 15:63)

Cate generatii au fost de la exilul babilonian pana la Isus?

a) Matei spune patrusprezece (Matei 1:17)
b) Insa o socotire atenta a generatiilor va da ca rezultat numai
treisprezece (Matei 1:12-16)

Ar fi mostenit Isus tronul lui David?

a) Da. Asa spun ingerii (Luca 1:32)
b) Nu, caci el este descendentul lui Ioiachim (vezi Matei 1:11, Cronici 3:16) iar Ioachim este blestemat de Dumnezeu astfel ca nici un descendent al sau sa poata sta pe tronul lui David. (Ieremia 36:30)

L-a recunoscut Ioan Botezatorul pe Isus dupa botezul sau?

a) Da. (Ioan 1:32- 33)
b) Nu. (Matei 11:2)

Cand Isus a intrat in Ierusalim , a "curatat" templul in aceeasi zi?

a)Da. (Abia dupa aceea a plecat spre Betania). (Matei 21:12)
b)Nu. El a intrat in templu si s-a uitat in jur, insa pentru ca era foarte tarziu, a plecat in Betania, unde a inoptat si s-a reintors a doua zi sa "curete" templul. (Marcu 11:1-17)

A murit Isus inainte ca perdeaua templului sa se rupa?

a) Da. (Matei 27:50-51; Marcu 15: 37-38)
b) Nu. Dupa ce perdeaua templului s-a rupt in mijloc, a strigat Isus cu glas tare spunand "Tată, în mâinile Tale imi încredinţez duhul!" Şi când a zis aceste vorbe Şi-a dat duhul. (Luca 23: 45-46)

Unde era Isus la ceasul al saselea al zilei rastignirii?

a) Pe cruce (Marcu 15:25)
b) In curtea lui Pilat (Ioan 19:14)

S-a urcat Isus in Rai in aceeasi zi a rastignirii?

a) Da. El a spus talharului rastignit langa el: "Adevărat îţi spun că astăzi vei fi cu Mine în rai." (Luca 23:43)
b)Nu. El spunea Mariei Magdalena doua zile mai tarziu, "căci încă nu M-am suit la Tatăl Meu" (Ioan 20:17)

Atunci cand israelitii locuiau in Sitim, ei comiteau adulter cu fiicele lui Moab. Dumnezeu i-a lovit cu o urgie. Cati oameni au murit in acea urgie?

a) Douazeci si patru de mii (Numeri 25:1 si 9)
b) Douazeci si trei de mii (1 Corinteni 10:8)

Contradictia nr 79

IMPREUNA CU ISUS,S-A MAI SUIT CINEVA LA CER ?
a) nu «Şi nimeni nu s-a suit în cer, decât Cel ce S-a coborât din cer, Fiul Omului, Care este în cer » ( Ioan 3 :13)
b) da . Elias s-a ridcat la cer cu o trompa (2 Regi 2 :11)


Contradictia nr 80


CINE ERA INALTUL PREOT CAND DAVID A INTRAT IN CASA DOMNULUI SI A MINCAT DIN PAINILE PUNERII?
a) Abiatar « Cum a intrat în casa lui Dumnezeu, în zilele lui Abiatar arhiereul, şi a mâncat pâinile punerii înainte, pe care nu se cuvenea să le mănânce decât numai preoţii, şi a dat şi celor ce erau cu el? » ( Marcu 2 :26)
b) Ahimele , tatal lui Abiatar ( 1Samuel 1 :1,22 :20)

CAND A CUMPARAT FEMEIA MIRODENIILE ?
a) dupa ce a trecut Sabbatul (ziua de sambata) « Şi după ce a trecut ziua sâmbetei, Maria Magdalena, Maria, mama lui Iacov, şi Salomeea au cumpărat miresme, ca să vină să-L ungă « (Marc 16 :1)
b) inainte de Sabbat (sambata) femeia a pregatit mirodeniile,iar Sambata s-au odihnit conform obiceiurilor iudaice « Şi urmându-I femeile, care veniseră cu El din Galileea, au privit mormântul şi cum a fost pus trupul Lui. « « Şi, întorcându-se, au pregătit miresme şi miruri; iar sâmbătă s-au odihnit, după Lege « (Luca 23 :55 pina la 24 :1)

celprost
Mesaje: 161
Membru din: 09 Feb 2012, 12:39
Confesiune: ortodox
Preocupări: sinceritatea, simplitatea, bunul simt

Re: "Contradictii, sau aparente contradicţii in scriptura?"

Mesaj necititde celprost » 27 Feb 2012, 19:57

Bad, ce faci? Numeri firele de praf de pe haina? Astea-s lucruri minore, nu privesc mantuirea. Te caznesti inutil. Mai bine ai vedea frumusetea NT. Deschide-ti inima si primeste Iubirea. Vei vedea ca bun este Domnul!
Vai vouă, cărturarilor şi fariseilor făţarnici! Că închideţi împărăţia cerurilor înaintea oamenilor; că voi nu intraţi, şi nici pe cei ce vor să intre nu-i lăsaţi.
(Matei 23:13)

Pr Haralambie
Mesaje: 889
Membru din: 14 Ian 2010, 19:54
Confesiune: ortodox
Preocupări: Sensul vieţii
Localitate: BOR
Contact:

Re: "Contradictii, sau aparente contradicţii in scriptura?"

Mesaj necititde Pr Haralambie » 27 Feb 2012, 20:58

Din 101 contradictii ale Bibliei de Shabir Ally :

1.CINE L-A STARNIT PE DAVID SA-I NUMERE PE BARBATII ISRAELITI CARE LUPTAU ?
Dumnezeu a facut-o (2Samuel 24:1)
Satana a facut-o (I Chronicles 2 1:1)

Ediţia sinodală.2 Regi Capitolul 24,1. Mânia Domnului s-a aprins iarăşi asupra Israeliţilor, pentru că cineva din ei îndemnase pe David, zicând: "Mergi de numără pe Israel şi pe Iuda!"

Ediţia sinodală.1 Cronici, Capitolul 21,1. Atunci s-a sculat Satana împotriva lui Israel şi a îndemnat pe David să facă numărătoarea Israeliţilor.
Nu am timp să trec textele de la 1688 şi 1914.
Textul este incert, la 2 regi, nu spune că Dumnzeu este cel care a îndemnat.
Chiar dacă ar fi specificat clar că Dumnzeu este cel care a îndemnat pe David; în Teologia V.T. Dumnzeu este cauza primară a tot ce există şi se mişcă, inclusiv istoria.
4.DUMNEZEU L-A TRMIS PROFETUL SAU SA-L AMENINTE PE DAVID CU CATI ANI DE FOAMETE ?
7 ani (2 Samuel 24:13)
3 ani (I Chronicles 21:12)
2 Regi 24,13 Şi a venit Gad la David şi i-a vestit, zicându-i: "Alege-ţi ce vrei: foamete în ţara ta trei ani; să fugi trei luni de vrăjmaşii tăi şi ei să te urmărească; sau timp de trei zile să fie ciumă în ţara ta? Chibzuieşte şi hotărăşte; ce să spun Celui ce m-a trimis",

I Cronicilor)21,12. Sau trei ani de foamete, sau trei luni să fii tu urmărit de vrăjmaşii tăi şi sabia duşmanilor să ajungă până la tine, sau trei zile sabia Domnului şi molima să fie pe pământ şi îngerul Domnului să pustiiască în toate hotarele lui Israel. Vezi acum ce trebuie să răspund Celui ce m-a trimis cu acest cuvânt".

Diferenţa este numai în textul masoretic, nu şi în septuagintă. El nu apare nici în ediţia de la 1688, nici în cea de la 1914 şi nici în celelalte ediţii. Apare în ediţia sinodală, deoarece a fost copiat după masoreţi.
Nu este contrazicere.
5.CATI ANI AVEA AHAZIAH CAND A INCEPUT SA CONDUCA IERUSALIMUL?
22 de ani ( 2Regi 8:26)
42 de ani (2 Chronicles 22:2)
Acelaşi lucru, după septuagintă nu există diferenţă de ani între Regi şi Cronici.
6.CATI ANI AVEA Jehoiachin CAND A DEVENIT CONDUCATORUL IERUSALIMULUI?
18 ani (2Regi 24:8)
8 ani (2 Chronicles 36:9)
Acelaşi lucru, nu există diferenţă de ani după septuagintă; diferenţa este numai în textul masoretic.
7.CAT TIMP A CONDUS IERUSALIMUL?
3 LUNI (2Regi 24:8)
3 luni si 10 zile (2 Chronicles 36:9)
Profetul Ieremia a consemnat doar numărul anilor, iar Ezdra a ţinut să precizeze şi zilele, asta nu înseamnă că se contrazic.
8.SEFUL LUI DAVID A RIDICAT IN SUS LANCEA LUI SI A UCIS CATI OAMENI DINTR-O LOVITURA ?
8 sute (2 Samuel 23:8)
3 sute (I Chronicles 11: 11)
Este vorba despre doi generali , 2 persoane diferite, povestite de autori diferiţi. Ievoste Hananeul şi Iesevada feciorul lui Ahaman. Nu este contrazicere.

Restul las pe seama altora care se pricep, sau pe altă dată, nu am timp, am lucruri mai importante de făcut.
Cu mult respect.

Bad
Mesaje: 21
Membru din: 23 Feb 2012, 17:21
Confesiune: ortodox
Preocupări: 01010101

Re: "Contradictii, sau aparente contradicţii in scriptura?"

Mesaj necititde Bad » 27 Feb 2012, 22:07

De obicei se incepe cu inceputul.De ce ati sarit peste inceput?

Pr Haralambie
Mesaje: 889
Membru din: 14 Ian 2010, 19:54
Confesiune: ortodox
Preocupări: Sensul vieţii
Localitate: BOR
Contact:

Re: "Contradictii, sau aparente contradicţii in scriptura?"

Mesaj necititde Pr Haralambie » 28 Feb 2012, 00:09

De obicei se incepe cu inceputul.De ce ati sarit peste inceput?
Pt că până acolo am ajuns când m-am plictisit să mai citesc şi am lut ultimile versete la care am ajuns.
Geneza 6:4Au existat uriasi(Nephilim) inainte de potop.
Gen 7:21Toate creaturile in afara de Noe si familia lui au fost anihilate in potop.
Numeri 13:33Au existat uriasi(Nephilim) dupa potop.
Biblia nu spune că erau uriaşi ci spune cum au spus iscoadele. Iscoadele ce au spus nu era adevărat, au minţit cu scopul să înspăimânte şi să-i descurajeze pe evrei. Aşa cum spune tot în versetul 33. Şi au împrăştiat printre fiii lui Israel zvonuri rele despre pământul pe care-l cercetaseră,De aceea au şi fost pedepsiţi de Dumnezeu cu moartea. Dacă ar fi fost uriaşi după Potop ar fi trebuit să fie măcar o mărturie din miile de mii de povestiri.
Nu există contrazicere.
CONTRADICTII DIN FAPTE 7:

Dumnezeu l-a chemat pe Avraam cand inca era in Ur , Mesopotamia inainte de a merge in Haran sau cand era in Haran?

Fapte 7: 2Iar el a zis: Bărbaţi fraţi şi părinţi, ascultaţi! Dumnezeul slavei S-a arătat părintelui nostru Avraam, când era în Mesopotamia, mai înainte de a locui în Haran,
Facere 12:1. După aceea a zis Domnul către Avram: "Ieşi din pământul tău, din neamul tău şi din casa tatălui tău şi vino în pământul pe care ţi-l voi arăta Eu.
2. Şi Eu voi ridica din tine un popor mare, te voi binecuvânta, voi mări numele tău şi vei fi izvor de binecuvântare.
3. Binecuvânta-voi pe cei ce te vor binecuvânta, iar pe cei ce te vor blestema îi voi blestema; şi se vor binecuvânta întru tine toate neamurile pământului".
4. Deci a plecat Avram, cum îi zisese Domnul, şi s-a dus şi Lot cu el. Avram însă era de şaptezeci şi cinci de ani, când a ieşit din Haran.
5. Şi a luat Avram pe Sarai, femeia sa, pe Lot, fiul fratelui său, şi toate averile ce agonisiseră ei şi toţi oamenii, pe care-i aveau în Haran, şi au ieşit, ca să meargă în ţara Canaanului şi au ajuns în Canaan.
Aici sunt două precizări diferite, prima ieşire din Urul Caldeii, Mesopotania înspre Haran şi a doua din Haran înspre ţara Cananului, înspre pământul făgăduinţei.
Doar în Mesopotania se spune în Fapte de arătarea Lui Dumnezeu către Avram, deşi au fost mai multe arătări.
Nici pe departe nu este contrazicere.
Cate suflete au intrat in Egipt cu Iacov 70 sau 75?

Fapte 7 :14Şi Iosif, trimiţând, a chemat pe Iacov, tatăl său, şi toată rudenia sa, cu şaptezeci şi cinci de suflete.
Geneza 46:27 Toate sufletele din familia lui Iacov, care au venit în Egipt, erau în număr de şaptezeci.
Iesire 1:5 Sufletele iesite din coapsele lui Iacov erau saptezeci de toate. Iosif era atunci in Egipt.
Deuteronom 10:22 Parintii tai s-au coborat in Egipt in numar de saptezeci de insi; acum Domnul Dumnezeul tau a facut din tine o multime ca stelele cerului.
26. Iar sufletele, care au intrat cu Iacov în Egipt şi care au ieşit din coapsele lui, au fost de toate şaizeci şi şase afară de femeile fiilor lui Iacov.
27. Fiii lui Iosif, născuţi în Egipt, erau de toţi nouă suflete. Deci, de toate, sufletele casei lui Iacov, care au venit în Egipt cu el, au fost şaptezeci şi cinci.
În textul masoretic se vorbeşte de două suflete în septuagintă de nouă suflete născute din Iosif, de aia textul masoretic nu se potriveşte cu Faptele.
Septuaginta .Ieşirea 1, 5. Sufletele însă ieşite din Iacov erau de toate şaptezeci şi cinci, iar Iosif era de mai înainte în Egipt.
Septuaginta. Deuteronom: 22. Şaptezeci şi cinci de suflete erau părinţii tăi când au venit în Egipt, iar acum Domnul Dumnezeul tău ţi-a sporit numărul ca stelele cerului".
Cine a cumparat tarina de la fiii lui Hemor in Sichem, Avraam sau Iacov?

Fapte 7:16Şi au fost strămutaţi la Sichem şi au fost puşi în mormântul pe care Avraam l-a cumpărat cu preţ de argint, de la fiii lui Emor, în Sichem;
Geneza 33:17. Iar Iacov s-a îndreptat spre Sucot şi şi-a făcut acolo locuinţă pentru sine, iar pentru vitele sale a făcut şuri; de aceea a pus el numele locului aceluia Sucot.
18. Întorcându-se Iacov din Mesopotamia şi ajungând cu bine la Salem, o cetate în ţinutul Sichem, din pământul Canaan, s-a aşezat în faţa cetăţii.
19. Apoi şi-a cumpărat partea de câmp, pe care era cortul său, cu o sută de kesite, de la fiii lui Hemor, tatăl lui Sichem.
Avraam a cumpărat doar un mormânt, iar Iacob o parte din ţarină. Iacov s-a dus la Sucot, localitate situată aproximativ la 2 km nord de Iaboc, între Peniel şi Ioordan.
Îl compătimesc pe cel care a văzut atâtea contradicţii.
A fost Iacov ingropat in Sichem sau nu?

Fapte 7:15. Şi Iacov s-a coborât în Egipt; şi a murit şi el şi părinţii noştri;
16. Şi au fost strămutaţi la Sichem şi au fost puşi în mormântul pe care Avraam l-a cumpărat cu preţ de argint, de la fiii lui Emor, în Sichem;
Geneza 50 : 13 L-au dus fiii lui în pământul Canaan şi l-au îngropat în peştera din ţarina Macpela, cea de lângă Mamvri, pe care o cumpărase Avraam cu ţarină cu tot de la Efron Heteul, ca moşie de îngropare.
Este unul şi acelaşi loc. Sichemul se afla în Canaan. În Fapte se spune în general de la cine a fost cumpărat mormântul, fii lui Emor, iar în geneză se specifică exact persoana Efron Heteul.
Nu este contrazicere.
Cat timp a fost Israel rob in pamant strain 400 de ani sau 430?

Fapte 7:6Şi Dumnezeu a vorbit astfel: "Urmaşii lui vor fi străini în pământ străin, şi acolo îi vor robi şi-i vor asupri patru sute de ani.
Facere 15:13Atunci a zis Domnul către Avram: "Să ştii bine că urmaşii tăi vor pribegi în pământ străin, unde vor fi robiţi şi apăsaţi patru sute de ani;
Iesire 12:40Timpul însă, cât fiii lui Israel şi părinţii lor au trăit în Egipt şi în ţara Canaan, a fost de patru sute treizeci de ani.
Galateni 3:17Aceasta zic dar: Un testament întărit dinainte de Dumnezeu în Hristos nu desfiinţează Legea, care a venit după patru sute treizeci de ani, ca să desfiinţeze făgăduinţa.
400 de ani au fost în Egipt şi încă 30 în tara Canan= 430, aşa cum arată şi sf Teofilact al Bulgariei.


Off, am obosit; mai sunt mulţi din ăştia care habar nu au, dar o fac pe interesanţii?
Cu mult respect.

Bad
Mesaje: 21
Membru din: 23 Feb 2012, 17:21
Confesiune: ortodox
Preocupări: 01010101

Re: "Contradictii, sau aparente contradicţii in scriptura?"

Mesaj necititde Bad » 28 Feb 2012, 20:40

CONTRADICTII DIN FAPTE 7:

Dumnezeu l-a chemat pe Avraam cand inca era in Ur , Mesopotamia inainte de a merge in Haran sau cand era in Haran?

Fapte 7: 2Iar el a zis: Bărbaţi fraţi şi părinţi, ascultaţi! Dumnezeul slavei S-a arătat părintelui nostru Avraam, când era în Mesopotamia, mai înainte de a locui în Haran,
Facere 12:1. După aceea a zis Domnul către Avram: "Ieşi din pământul tău, din neamul tău şi din casa tatălui tău şi vino în pământul pe care ţi-l voi arăta Eu.
2. Şi Eu voi ridica din tine un popor mare, te voi binecuvânta, voi mări numele tău şi vei fi izvor de binecuvântare.
3. Binecuvânta-voi pe cei ce te vor binecuvânta, iar pe cei ce te vor blestema îi voi blestema; şi se vor binecuvânta întru tine toate neamurile pământului".
4. Deci a plecat Avram, cum îi zisese Domnul, şi s-a dus şi Lot cu el. Avram însă era de şaptezeci şi cinci de ani, când a ieşit din Haran.
5. Şi a luat Avram pe Sarai, femeia sa, pe Lot, fiul fratelui său, şi toate averile ce agonisiseră ei şi toţi oamenii, pe care-i aveau în Haran, şi au ieşit, ca să meargă în ţara Canaanului şi au ajuns în Canaan.Aici sunt două precizări diferite, prima ieşire din Urul Caldeii, Mesopotania înspre Haran şi a doua din Haran înspre ţara Cananului, înspre pământul făgăduinţei.
Doar în Mesopotania se spune în Fapte de arătarea Lui Dumnezeu către Avram, deşi au fost mai multe arătări.
Nici pe departe nu este contrazicere.
In Fapte 7:2 Dumnezeu i s-a aratat lui Avraam inainte de a intra in Haran, iar in Facere Dumnezeu i se arata lui Avraam cand acesta era in Haran.La prima vedere luata afara din context Dumnezeu i se putea arata lui Avraam si cand acesta era in Mesopotamia , inainte de a intra in Haran si cand a fost in Haran.Insa prima aratare a lui Dumnezeu lui Avraam in Facere e cand acesta era in pamantul Haran dupa ce plecase din Mesopotamia si poate fi gasita in Facere 12:1-5.Mergand mai departe in Fapte 7:4 observam ca ni se spune ca Avraam locuise deja in Haran pe cand tatal sau traia si ca Avraam a plecat din Haran cand tatal sau a murit.In Facere se spune clar ca Avraam a intrat in Haran dupa ce tatal sau a murit.Vezi ultimile versete din Facere 11.

Cate suflete au intrat in Egipt cu Iacov 70 sau 75?

Fapte 7 :14Şi Iosif, trimiţând, a chemat pe Iacov, tatăl său, şi toată rudenia sa, cu şaptezeci şi cinci de suflete.
Geneza 46:27 Toate sufletele din familia lui Iacov, care au venit în Egipt, erau în număr de şaptezeci.
Iesire 1:5 Sufletele iesite din coapsele lui Iacov erau saptezeci de toate. Iosif era atunci in Egipt.
Deuteronom 10:22 Parintii tai s-au coborat in Egipt in numar de saptezeci de insi; acum Domnul Dumnezeul tau a facut din tine o multime ca stelele cerului.

26. Iar sufletele, care au intrat cu Iacov în Egipt şi care au ieşit din coapsele lui, au fost de toate şaizeci şi şase afară de femeile fiilor lui Iacov.
27. Fiii lui Iosif, născuţi în Egipt, erau de toţi nouă suflete. Deci, de toate, sufletele casei lui Iacov, care au venit în Egipt cu el, au fost şaptezeci şi cinci.
În textul masoretic se vorbeşte de două suflete în septuagintă de nouă suflete născute din Iosif, de aia textul masoretic nu se potriveşte cu Faptele.
Septuaginta .Ieşirea 1, 5. Sufletele însă ieşite din Iacov erau de toate şaptezeci şi cinci, iar Iosif era de mai înainte în Egipt.
Septuaginta. Deuteronom: 22. Şaptezeci şi cinci de suflete erau părinţii tăi când au venit în Egipt, iar acum Domnul Dumnezeul tău ţi-a sporit numărul ca stelele cerului".
Argumentele aste tin doar pentru cei neinformati si ignoranti.Va propun un simplu exercitiu de matematica.Numarati toti cei iesiti din Iacov atat din Facere, Iesire , Deuteronom, etc si veti vedea ca sunt 70 asa cum scrie in Textul Masoretic.Am o alta propunere sa se deschida un topic 'Textul Masoretic vs Septuaginta'.
Cine a cumparat tarina de la fiii lui Hemor in Sichem, Avraam sau Iacov?

Fapte 7:16Şi au fost strămutaţi la Sichem şi au fost puşi în mormântul pe care Avraam l-a cumpărat cu preţ de argint, de la fiii lui Emor, în Sichem;
Geneza 33:17. Iar Iacov s-a îndreptat spre Sucot şi şi-a făcut acolo locuinţă pentru sine, iar pentru vitele sale a făcut şuri; de aceea a pus el numele locului aceluia Sucot.
18. Întorcându-se Iacov din Mesopotamia şi ajungând cu bine la Salem, o cetate în ţinutul Sichem, din pământul Canaan, s-a aşezat în faţa cetăţii.
19. Apoi şi-a cumpărat partea de câmp, pe care era cortul său, cu o sută de kesite, de la fiii lui Hemor, tatăl lui Sichem.
Avraam a cumpărat doar un mormânt, iar Iacob o parte din ţarină. Iacov s-a dus la Sucot, localitate situată aproximativ la 2 km nord de Iaboc, între Peniel şi Ioordan.
Îl compătimesc pe cel care a văzut atâtea contradicţii.
Pana la urma cine a cumparat tarina de la fiii lui Hemor in Sichem?

A fost Iacov ingropat in Sichem sau nu?

Fapte 7:15. Şi Iacov s-a coborât în Egipt; şi a murit şi el şi părinţii noştri;
16. Şi au fost strămutaţi la Sichem şi au fost puşi în mormântul pe care Avraam l-a cumpărat cu preţ de argint, de la fiii lui Emor, în Sichem;
Geneza 50 : 13 L-au dus fiii lui în pământul Canaan şi l-au îngropat în peştera din ţarina Macpela, cea de lângă Mamvri, pe care o cumpărase Avraam cu ţarină cu tot de la Efron Heteul, ca moşie de îngropare.
Este unul şi acelaşi loc. Sichemul se afla în Canaan. În Fapte se spune în general de la cine a fost cumpărat mormântul, fii lui Emor, iar în geneză se specifică exact persoana Efron Heteul.
Nu este contrazicere.
Avraam , Isaac si Iacov au fost ingropati in Hebron , in pestera Macpela,in mormantul patriarhilor.Hebron nu e in Sichem.Avraam nu a cumparat teren de la fiii lui Emor in Sichen ci Iacov.Apoi Fapte 7:15-16 spune ca toate cele 12 semintii ale lui Israel au fost ingropate in Sichem impreuna cu parintele lor Iacov(Israel).Iacov a fost ingropat in Hebron, nu in Sichem.Si singurul din cei 12 fii ai lui Iacov despre care se spune ca a fost ingropat in Sichem a fost Iosif(Iosua 20:7).

Pr Haralambie
Mesaje: 889
Membru din: 14 Ian 2010, 19:54
Confesiune: ortodox
Preocupări: Sensul vieţii
Localitate: BOR
Contact:

Re: "Contradictii, sau aparente contradicţii in scriptura?"

Mesaj necititde Pr Haralambie » 29 Feb 2012, 00:22

Acum aţi încercat să fiţi mai ordonat, dar iară aţi asociat mesajele mele cu ale dvs.
Vă rog să învăţaţi să lucraţi cu instrumentele de sus din bară, ca să nu mai fie probleme pe viitor.
In Fapte 7:2 Dumnezeu i s-a aratat lui Avraam inainte de a intra in Haran, iar in Facere Dumnezeu i se arata lui Avraam cand acesta era in Haran.La prima vedere luata afara din context Dumnezeu i se putea arata lui Avraam si cand acesta era in Mesopotamia , inainte de a intra in Haran si cand a fost in Haran.Insa prima aratare a lui Dumnezeu lui Avraam in Facere e cand acesta era in pamantul Haran dupa ce plecase din Mesopotamia si poate fi gasita in Facere 12:1-5.Mergand mai departe in Fapte 7:4 observam ca ni se spune ca Avraam locuise deja in Haran pe cand tatal sau traia si ca Avraam a plecat din Haran cand tatal sau a murit.In Facere se spune clar ca Avraam a intrat in Haran dupa ce tatal sau a murit.Vezi ultimile versete din Facere 11.
Dle, afirmaţia dumitale este falsă, vă explic şi de ce.
La capitolul Facerii 12 cu 1, ăla care îl invoci d-ta ca argument, tocmai acolo, dacă citiţi un pic mai atent, o să vedeţi că Dumnezeu îi spune Lui Avraam : Ieşi din pământul tău, din neamul tău şi din casa tatălui tău şi vino în pământul pe care ţi-l voi arăta Eu..Ori dacă el, Avram era în Haran, atunci înseamnă că era ieşit din pământul , neamul şi din casa tatălui său. Toate acestea nu erau în Haran ci în Urul Caldeii, în Mesopotamia. Prin urmare arătarea a fost pe când Avraam era în Mesopotamia. Problema este în înţelegerea d-tale , vă împedicaţi în ordinea succesivă a povestirii şi nu vedeţi tocmai esenţialul. Aşa că nu mai încercaţi să mă aburiţi, că nu vă merge. Credeţi scripturii şi sf ev Luca care ştie mai bine, aşa cum spune la Fapte 7: 2Iar el a zis: Bărbaţi fraţi şi părinţi, ascultaţi! Dumnezeul slavei S-a arătat părintelui nostru Avraam, când era în Mesopotamia, mai înainte de a locui în Haran,
Aşa că aici nu este contrazicere.


Argumentele aste tin doar pentru cei neinformati si ignoranti.Va propun un simplu exercitiu de matematica.Numarati toti cei iesiti din Iacov atat din Facere, Iesire , Deuteronom, etc si veti vedea ca sunt 70 asa cum scrie in Textul Masoretic.Am o alta propunere sa se deschida un topic 'Textul Masoretic vs Septuaginta'.
Număraţi dvs în septuagintă si o să vedeşi că nu sunt nepotriviri la acest capitol şi la multe altele.
Şi nu veniţi cu textul masoretic ca să ne a arătaţi contradicţiile, daţi-l de cap celor care l-au făcut şi celor care l-au găsit mai de bun decât septuaginta.
V-am arătat şi tot nu înţelegeţi, în septuagintă la Ieşire cap 46 ,26. Iar sufletele, care au intrat cu Iacov în Egipt şi care au ieşit din coapsele lui, au fost de toate şaizeci şi şase afară de femeile fiilor lui Iacov.

27. Fiii lui Iosif, născuţi în Egipt, erau de toţi nouă suflete. Deci, de toate, sufletele casei lui Iacov, care au venit în Egipt cu el, au fost şaptezeci şi cinci.

În textul masoretic se vorbeşte de două suflete în septuagintă de nouă suflete născute din Iosif, de aia textul masoretic nu se potriveşte cu Faptele.
Septuaginta .Ieşirea 1, 5. Sufletele însă ieşite din Iacov erau de toate şaptezeci şi cinci, iar Iosif era de mai înainte în Egipt.
Septuaginta. Deuteronom: 22. Şaptezeci şi cinci de suflete erau părinţii tăi când au venit în Egipt, iar acum Domnul Dumnezeul tău ţi-a sporit numărul ca stelele cerului".
Nici aici nu este contrazicere.
Pana la urma cine a cumparat tarina de la fiii lui Hemor in Sichem?
Cine a cumparat tarina de la fiii lui Hemor in Sichem, Avraam sau Iacov?
V-am spus o dată. De câte ori vreţi să vă mai spun?
Avraam , Isaac si Iacov au fost ingropati in Hebron , in pestera Macpela,in mormantul patriarhilor.Hebron nu e in Sichem.Avraam nu a cumparat teren de la fiii lui Emor in Sichen ci Iacov.Apoi Fapte 7:15-16 spune ca toate cele 12 semintii ale lui Israel au fost ingropate in Sichem impreuna cu parintele lor Iacov(Israel).Iacov a fost ingropat in Hebron, nu in Sichem.Si singurul din cei 12 fii ai lui Iacov despre care se spune ca a fost ingropat in Sichem a fost Iosif(Iosua 20:7).
Dle, acolo e vorba desprea ţinutul numit sichem, care are o întindere mare, nu neapărat despre cetate. Hebronul şi sichemul sunt în apropiere, aprox 50 km, amândouă pe coasta de vest. Aşa era numit în vechime ţinutul, cum arată la Facere 12 ,4-6 . Deci a plecat Avram, cum îi zisese Domnul, şi s-a dus şi Lot cu el. Avram însă era de şaptezeci şi cinci de ani, când a ieşit din Haran.
5. Şi a luat Avram pe Sarai, femeia sa, pe Lot, fiul fratelui său, şi toate averile ce agonisiseră ei şi toţi oamenii, pe care-i aveau în Haran, şi au ieşit, ca să meargă în ţara Canaanului şi au ajuns în Canaan.
6. Apoi a străbătut Avram ţara aceasta de-a lungul până la locul numit Sichem, până la stejarul Mamvri. Pe atunci trăiau în tara aceasta Canaaneii.

De aceea am spus că este unul şi acelaşi loc.
Aşa se mai obişnuia ca împrejurimile să se numească cu numele unei cetăţi mai renumită din apropiere.
Aşa cum obişnuim şi noi să numim un judeţ cu numele unui oraş, Suceava, Sibiu, Vaslui, etc.
Nu există contrazicere decât în mintea d-tale şi a celor care sunt amatori în cunoaşterea bibliei.

Nu-i bai.Uite ce am facut eu mi-am mai postat o data raspunsul a mai raspuns o data.
Puteţi să-l postaţi de 1000 de ori, dacă lipseşte înţelegerea tot degeaba. Trebuie o singură dată dar cu :x33
Desigur e mult mai usor sa stergi , decat sa gandesti si sa scrii.
E uşor a scrie când nimic nu ai a spune, vb lui Eminescu.
Vă rog să vă limitaţi la un volum mai mic altă dată, că vedeţi că nu vă descurcaţi cu selecţia între textul meu şi al dvs, şi le asociaţi.
Ca să nu aveţi surpriza că se mai ajustează mesajul şi nu ştiţi de ce.
Luaţi-o aşa uşor pe bucăţele. Ştiu că e uşor a da copy-past şi a posta aici, dar e mai greu să cauzi tot felul de dovezi ca răspunsul să fie şi corect. ;)
Cu mult respect.

Bad
Mesaje: 21
Membru din: 23 Feb 2012, 17:21
Confesiune: ortodox
Preocupări: 01010101

Re: "Contradictii, sau aparente contradicţii in scriptura?"

Mesaj necititde Bad » 29 Feb 2012, 18:21

Acum aţi încercat să fiţi mai ordonat, dar iară aţi asociat mesajele mele cu ale dvs.
Vă rog să învăţaţi să lucraţi cu instrumentele de sus din bară, ca să nu mai fie probleme pe viitor.
In Fapte 7:2 Dumnezeu i s-a aratat lui Avraam inainte de a intra in Haran, iar in Facere Dumnezeu i se arata lui Avraam cand acesta era in Haran.La prima vedere luata afara din context Dumnezeu i se putea arata lui Avraam si cand acesta era in Mesopotamia , inainte de a intra in Haran si cand a fost in Haran.Insa prima aratare a lui Dumnezeu lui Avraam in Facere e cand acesta era in pamantul Haran dupa ce plecase din Mesopotamia si poate fi gasita in Facere 12:1-5.Mergand mai departe in Fapte 7:4 observam ca ni se spune ca Avraam locuise deja in Haran pe cand tatal sau traia si ca Avraam a plecat din Haran cand tatal sau a murit.In Facere se spune clar ca Avraam a intrat in Haran dupa ce tatal sau a murit.Vezi ultimile versete din Facere 11.
Dle, afirmaţia dumitale este falsă, vă explic şi de ce.
La capitolul Facerii 12 cu 1, ăla care îl invoci d-ta ca argument, tocmai acolo, dacă citiţi un pic mai atent, o să vedeţi că Dumnezeu îi spune Lui Avraam : Ieşi din pământul tău, din neamul tău şi din casa tatălui tău şi vino în pământul pe care ţi-l voi arăta Eu..Ori dacă el, Avram era în Haran, atunci înseamnă că era ieşit din pământul , neamul şi din casa tatălui său. Toate acestea nu erau în Haran ci în Urul Caldeii, în Mesopotamia. Prin urmare arătarea a fost pe când Avraam era în Mesopotamia. Problema este în înţelegerea d-tale , vă împedicaţi în ordinea succesivă a povestirii şi nu vedeţi tocmai esenţialul. Aşa că nu mai încercaţi să mă aburiţi, că nu vă merge. Credeţi scripturii şi sf ev Luca care ştie mai bine, aşa cum spune la Fapte 7: 2Iar el a zis: Bărbaţi fraţi şi părinţi, ascultaţi! Dumnezeul slavei S-a arătat părintelui nostru Avraam, când era în Mesopotamia, mai înainte de a locui în Haran,
Aşa că aici nu este contrazicere.
Draga domnule preot cartea Facerii spune clar cum stau lucrurile.In Facere 11:31-32 scrie clar negru pe alb ca Terah(tatal lui Avraam) i-a luat pe Avraam pe Lot si pe Sarai si au plecat din Urul Caldeii si s-au asezat la Haran.

Facere 11:31. Şi a luat Terah pe Avram, fiul său, şi pe Lot, fiul lui Haran şi nepotul său, şi pe Sarai, nora sa, şi femeia lui Avram, fiul său, şi a plecat cu ei din Urul Caldeii, ca să meargă până în ţara Canaanului; dar au mers până la Haran şi s-au aşezat acolo.
32. De toate, zilele vieţii lui Terah în pământul Haran au fost două sute cinci ani. Şi a murit Terah în Haran.

Dumnezeu asadar i s-a aratat lui Avraam in Haran si dupa ce i S-a aratat acesta a plecat din Haran nu catre Haran.


Facere 12:
1. După aceea a zis Domnul către Avram: "Ieşi din pământul tău, din neamul tău şi din casa tatălui tău şi vino în pământul pe care ţi-l voi arăta Eu.
2. Şi Eu voi ridica din tine un popor mare, te voi binecuvânta, voi mări numele tău şi vei fi izvor de binecuvântare.
3. Binecuvânta-voi pe cei ce te vor binecuvânta, iar pe cei ce te vor blestema îi voi blestema; şi se vor binecuvânta întru tine toate neamurile pământului".
4. Deci a plecat Avram, cum îi zisese Domnul, şi s-a dus şi Lot cu el. Avram însă era de şaptezeci şi cinci de ani, când a ieşit din Haran.
5. Şi a luat Avram pe Sarai, femeia sa, pe Lot, fiul fratelui său, şi toate averile ce agonisiseră ei şi toţi oamenii, pe care-i aveau în Haran, şi au ieşit, ca să meargă în ţara Canaanului şi au ajuns în Canaan
.
Argumentele aste tin doar pentru cei neinformati si ignoranti.Va propun un simplu exercitiu de matematica.Numarati toti cei iesiti din Iacov atat din Facere, Iesire , Deuteronom, etc si veti vedea ca sunt 70 asa cum scrie in Textul Masoretic.Am o alta propunere sa se deschida un topic 'Textul Masoretic vs Septuaginta'.
Număraţi dvs în septuagintă si o să vedeşi că nu sunt nepotriviri la acest capitol şi la multe altele.
Şi nu veniţi cu textul masoretic ca să ne a arătaţi contradicţiile, daţi-l de cap celor care l-au făcut şi celor care l-au găsit mai de bun decât septuaginta.
V-am arătat şi tot nu înţelegeţi, în septuagintă la Ieşire cap 46 ,26. Iar sufletele, care au intrat cu Iacov în Egipt şi care au ieşit din coapsele lui, au fost de toate şaizeci şi şase afară de femeile fiilor lui Iacov.

27. Fiii lui Iosif, născuţi în Egipt, erau de toţi nouă suflete. Deci, de toate, sufletele casei lui Iacov, care au venit în Egipt cu el, au fost şaptezeci şi cinci.

În textul masoretic se vorbeşte de două suflete în septuagintă de nouă suflete născute din Iosif, de aia textul masoretic nu se potriveşte cu Faptele.
Septuaginta .Ieşirea 1, 5. Sufletele însă ieşite din Iacov erau de toate şaptezeci şi cinci, iar Iosif era de mai înainte în Egipt.
Septuaginta. Deuteronom: 22. Şaptezeci şi cinci de suflete erau părinţii tăi când au venit în Egipt, iar acum Domnul Dumnezeul tău ţi-a sporit numărul ca stelele cerului".
Nici aici nu este contrazicere.
Stimate domnule preot numar din Septuaginta si versiunea ortodoxa , va rog sa numarati cu mine.

Facere 46:8. Iar numele fiilor lui Israel, care au intrat în Egipt, sunt acestea: Iacov şi fiii lui: Ruben, întâiul-născut al lui Iacov.
9. Fiii lui 1Ruben: 2Enoh, 3Falu, 4Heţron şi 5Carmi.
10. Fiii lui 6Simeon: 7Iemuel şi 8Iamin, 9Ohad şi 10Iachin, 11Ţohar şi 12Saul, fiii canaaneencii.
11. Fiii lui 13Levi: 14Gherşon, 15Cahat şi 16Merari.
12. Fiii lui 17Iuda: 18Ir, 19Onan, 20Şela, 21Fares şi 22Zara. Însă Ir şi Onan au murit în ţara Canaanului. Iar fiii lui Fares erau 23Hesron şi 24Hamul.
13. Fiii lui 25Isahar erau 26Tola şi 27Fua, 28Iaşub şi 29Şimron.
14. Fiii lui 30Zabulon erau: 31Sered, 32Elon şi 33Iahleel.
15. Aceştia sunt feciorii şi nepoţii Liei, pe care i-a născut ea lui Iacov în Mesopotamia, ca şi pe Dina, fata lui: de toţi treizeci şi trei de suflete, băieţi şi fete. PANA AICI CORECT 33 = 33
16. Fiii lui 34Gad erau: 35Ţifion, 36Haghi, 37Şuni, 38Eţbon, 39Eri, 40Arodi şi 41Areli.
17. Fiii lui 42Aşer erau: 43Imna şi 44Işva, 45Işvi, 46Bria şi 47Serah, sora lor. Iar Bria a avut pe 48Heber şi 49Malkiel.
18. Aceştia sunt feciorii şi nepoţii Zilpei, pe care Laban a dat-o Liei, fiica sa. Ea a născut lui Iacov şaisprezece suflete. CORECT 49-33 = 16 , 16=16
19. Fiii Rahilei, soţia lui Iacov, erau: 50Iosif şi 51Veniamin.
20. Lui Iosif i s-au născut în ţara Egiptului 52Manase şi 53Efraim, pe care i-a născut Asineta, fiica lui Poti-Fera, preotul cel mare din Iliopolis. Fiul lui Manase, pe care i l-a născut ţiitoarea sa Sira este 54Machir; iar lui Machir i s-a născut 55Galaad; iar fiii lui Efraim, fratele lui Manase, au fost: 56Sutalaam şi 57Taam; Sutalaam a avut de fiu pe 58Edom.
21. Fiii lui Veniamin au fost: 59Bela, 60Becher şi 61Aşbel; fiii lui Bela au fost: 62Ghera şi 63Naaman, 64Ehi, 65Roş, 66Mupim, 67Hupim şi 68Ard.
22. Aceştia sunt fiii şi nepoţii Rahilei, care i s-au născut lui Iacov: de toţi paisprezece suflete. INCORECT! 68-49 = 19 , 19 nu e 14!!!!!! O simpla numaratoare ale numelor din versetele 19-21 arata autocontrazicerea si contrazicerea in siesi a Septuagintei.. Traducerile romanesti dupa textul masoretic(?) in versetul 20 ii mentioneaza numai pe Efraim si Manase si da , asa iese socoteala.Sa numaram pana la final.
23. Fiul lui 69Dan a fost: 70Huşim.
24. Fiii lui 71Neftali au fost: 72Iahţeel, 73Guni, 74Ieţer şi 75Şilem.
25. Aceştia sunt feciorii şi nepoţii Bilhăi, pe care Laban a dat-o roabă fiicei sale Rahila. Ea a născut lui Iacov de toate şapte suflete. 75-68 = 7 , 7=7 , Greseala e mai sus unde se adauga 5 si spune paisprezece dar de fapt sunt 19.

75-5 = 70!!!! Adunati voi partea bolduita si veti vedea ca da 70.. Repetati aceasta si pentru Iesire si Deuteronom.Aici e minciuna manipulativa deliberata sau ignoranta crasa din partea popii.


Pana la urma cine a cumparat tarina de la fiii lui Hemor in Sichem?
Cine a cumparat tarina de la fiii lui Hemor in Sichem, Avraam sau Iacov?
V-am spus o dată. De câte ori vreţi să vă mai spun?
Raspunsurile cu jumatate de gura nu sunt raspunsuri.Vreau sa clarificam eroarea dumneavoastra.Deci cine a cumparat de la fiii lui Hemor, REPET si SUBLINIEZ, de la fiii lui Hemor tarina in Sichem?Avraam sau Iacov?
Avraam , Isaac si Iacov au fost ingropati in Hebron , in pestera Macpela,in mormantul patriarhilor.Hebron nu e in Sichem.Avraam nu a cumparat teren de la fiii lui Emor in Sichen ci Iacov.Apoi Fapte 7:15-16 spune ca toate cele 12 semintii ale lui Israel au fost ingropate in Sichem impreuna cu parintele lor Iacov(Israel).Iacov a fost ingropat in Hebron, nu in Sichem.Si singurul din cei 12 fii ai lui Iacov despre care se spune ca a fost ingropat in Sichem a fost Iosif(Iosua 20:7).
Dle, acolo e vorba desprea ţinutul numit sichem, care are o întindere mare, nu neapărat despre cetate. Hebronul şi sichemul sunt în apropiere, aprox 50 km, amândouă pe coasta de vest. Aşa era numit în vechime ţinutul, cum arată la Facere 12 ,4-6 4. Deci a plecat Avram, cum îi zisese Domnul, şi s-a dus şi Lot cu el. Avram însă era de şaptezeci şi cinci de ani, când a ieşit din Haran.
5. Şi a luat Avram pe Sarai, femeia sa, pe Lot, fiul fratelui său, şi toate averile ce agonisiseră ei şi toţi oamenii, pe care-i aveau în Haran, şi au ieşit, ca să meargă în ţara Canaanului şi au ajuns în Canaan.
6. Apoi a străbătut Avram ţara aceasta de-a lungul până la locul numit Sichem, până la stejarul Mamvri. Pe atunci trăiau în tara aceasta Canaaneii.

De aceea am spus că este unul şi acelaşi loc.
Aşa se mai obişnuia ca împrejurimile să se numească cu numele unei cetăţi mai renumită din apropiere.
Aşa cum obişnuim şi noi să numim un judeţ cu numele unui oraş, Suceava, Sibiu, Vaslui, etc.
Nu există contrazicere decât în mintea d-tale şi a celor care sunt amatori în cunoaşterea bibliei.
Aici se pare ca asa e, Sichemul a fost numit pe larg si locul de langa Mamvri din Hebron... Domnule am demonstrat ca nu aveti logica si ca nu stiti sa numarati.Cine e acela care nu are intelegere?Ma subestimati.Personal am citit biblia cu ardoare de la cap la coada in intregime de 4-5 ori.Nu stiu cati pot zice la fel de pe forumul asta.

Nu-i bai.Uite ce am facut eu mi-am mai postat o data raspunsul a mai raspuns o data.
Puteţi să-l postaţi de 1000 de ori, dacă lipseşte înţelegerea tot degeaba. Trebuie o singură dată dar cu :x33
Desigur e mult mai usor sa stergi , decat sa gandesti si sa scrii.
E uşor a scrie când nimic nu ai a spune, vb lui Eminescu.
Vă rog să vă limitaţi la un volum mai mic altă dată, că vedeţi că nu vă descurcaţi cu selecţia între textul meu şi al dvs, şi le asociaţi.
Ca să nu aveţi surpriza că se mai ajustează mesajul şi nu ştiţi de ce.
Luaţi-o aşa uşor pe bucăţele. Ştiu că e uşor a da copy-past şi a posta aici, dar e mai greu să cauzi tot felul de dovezi ca răspunsul să fie şi corect. ;)
Va propun sa dati un copy paste pe google sa vedeti de unde l-am copiat.Raspunsurile sunt gandite de mine, cu argumentele astea am avut si eu de furca mai demult.. A trebuit sa ma documentez, redocumentez.. De obicei cand fac copy-paste obisnuiesc sa redau sursa.

Bad
Mesaje: 21
Membru din: 23 Feb 2012, 17:21
Confesiune: ortodox
Preocupări: 01010101

Re: "Contradictii, sau aparente contradicţii in scriptura?"

Mesaj necititde Bad » 29 Feb 2012, 18:27


daniel tuduran
Mesaje: 483
Membru din: 12 Iul 2009, 19:28
Confesiune: ortodox
Localitate: or Brad,Hunedoara
Contact:

Re: "Contradictii, sau aparente contradicţii in scriptura?"

Mesaj necititde daniel tuduran » 29 Feb 2012, 23:21

Ma subestimati.Personal am citit biblia cu ardoare de la cap la coada in intregime de 4-5 ori.Nu stiu cati pot zice la fel de pe forumul asta.
Eu cu siguranta ca te-am subestimat.Acum am inteles:esti "dracu gol".
Nu-i suficent sa ai ardoare cand citesti Biblia ci e nevoie de o adiere a Duhului Sfant sau macar sa ai un pic de discernamant.Se vede ca n-ai nici una nici alta.
PS. Am impresia ca ne cunostem? Ai postat pe forum sub un alt nume dar si pe alte forumuri?
Sigur esti ortodox? Sau ti-ai pus cuvantul la profil doar ca sa te poti infiltra mai usor?
Ultima oară modificat 01 Mar 2012, 00:37 de către daniel tuduran, modificat de 2 ori în total.
„Marea vieţii văzând-o înălţându-se de viforul ispitelor, la limanul tău cel lin alergând, strig către Tine Doamne: scoate din stricăciune viaţa mea, mult Milostive!” (din slujba înmormântării)

Avatar utilizator
Ioan Cr
Mesaje: 1104
Membru din: 07 Apr 2008, 20:29
Confesiune: ortodox
Preocupări: medicină, teologie, filosofie
Localitate: Italia
Contact:

Re: "Contradictii, sau aparente contradicţii in scriptura?"

Mesaj necititde Ioan Cr » 29 Feb 2012, 23:31

Iata un exemplu strigator despre "complexul inferioritatii" lui Sola Scriptura - poate parea straniu, dar tocmai protestantii, nu ortodocsii au de suferit mai mult din aceste atacuri. Cuvantul lui Dumnezeu nu pierde cu nimic din divinitatea si infailibilitatea Sa chiar daca toata Biblia ar fi scrisa gresit: Cuvantul S-a facut Trup, nu sirag de litere si de semne de punctuatie.... Exista scoli exegetice care pot lamuri foarte bine fiecare contradictie aparenta. Dar numai in Biserica puteti sa intelegeti de ce Dumnezeu le-a ingaduit (toate spre slava Lui: o contradictie este intotdeauna o cercetare a sensului profund, care trebuie crezut si sperat).

Daca voi avea timp si rabdare, raspund si punct la punct.
"Domnul mă paşte şi nimic nu-mi va lipsi." (Psalmul 23:1)

Pr Haralambie
Mesaje: 889
Membru din: 14 Ian 2010, 19:54
Confesiune: ortodox
Preocupări: Sensul vieţii
Localitate: BOR
Contact:

Re: "Contradictii, sau aparente contradicţii in scriptura?"

Mesaj necititde Pr Haralambie » 29 Feb 2012, 23:56

Draga domnule preot cartea Facerii spune clar cum stau lucrurile.In Facere 11:31-32 scrie clar negru pe alb ca Terah(tatal lui Avraam) i-a luat pe Avraam pe Lot si pe Sarai si au plecat din Urul Caldeii si s-au asezat la Haran.

Facere 11:31. Şi a luat Terah pe Avram, fiul său, şi pe Lot, fiul lui Haran şi nepotul său, şi pe Sarai, nora sa, şi femeia lui Avram, fiul său, şi a plecat cu ei din Urul Caldeii, ca să meargă până în ţara Canaanului; dar au mers până la Haran şi s-au aşezat acolo.
32. De toate, zilele vieţii lui Terah în pământul Haran au fost două sute cinci ani. Şi a murit Terah în Haran.

Dumnezeu asadar i s-a aratat lui Avraam in Haran si dupa ce i S-a aratat acesta a plecat din Haran nu catre Haran.


Facere 12:
1. După aceea a zis Domnul către Avram: "Ieşi din pământul tău, din neamul tău şi din casa tatălui tău şi vino în pământul pe care ţi-l voi arăta Eu.
2. Şi Eu voi ridica din tine un popor mare, te voi binecuvânta, voi mări numele tău şi vei fi izvor de binecuvântare.
3. Binecuvânta-voi pe cei ce te vor binecuvânta, iar pe cei ce te vor blestema îi voi blestema; şi se vor binecuvânta întru tine toate neamurile pământului".
4. Deci a plecat Avram, cum îi zisese Domnul, şi s-a dus şi Lot cu el. Avram însă era de şaptezeci şi cinci de ani, când a ieşit din Haran.
5. Şi a luat Avram pe Sarai, femeia sa, pe Lot, fiul fratelui său, şi toate averile ce agonisiseră ei şi toţi oamenii, pe care-i aveau în Haran, şi au ieşit, ca să meargă în ţara Canaanului şi au ajuns în Canaan
.
Să vedem ce spune textul. Facere 12:
1. După aceea a zis Domnul către Avram: "Ieşi din pământul tău, din neamul tău şi din casa tatălui tău şi vino în pământul pe care ţi-l voi arăta Eu.

Să vedem neamul din care trebuia să iasă Avram din Haran, dacă este să înţelegem prima arătare a Lui Dumnezeu în Haran.

La cap 11, 31. se spune: Şi a luat Terah pe Avram, fiul său, şi pe Lot, fiul lui Haran şi nepotul său, şi pe Sarai, nora sa, şi femeia lui Avram, fiul său, şi a plecat cu ei din Urul Caldeii, ca să meargă până în ţara Canaanului; dar au mers până la Haran şi s-au aşezat acolo.

Deci vedem că singurul neam este Lot, nepotul său, iar la capitolul 12 se specifică ieşirea Lui Avram.
4. Deci a plecat Avram, cum îi zisese Domnul, şi s-a dus şi Lot cu el.

Deci care este neamul care l-a lăsat? Pt că se specifică clar, să iasă 1 din pământul lui 2. din neamul lui şi 3. din casa tatălui său.

La vrs 5 vedem: Şi a luat Avram pe Sarai, femeia sa, pe Lot, fiul fratelui său, şi toate averile ce agonisiseră ei şi toţi oamenii, pe care-i aveau în Haran, şi au ieşit, ca să meargă în ţara Canaanului şi au ajuns în Canaan.
Deci a lăsat pe tatăl Lui Singur, da? Mâine poimâne o să-l acuzaţi pe Avram şi de neascultare de Dumnezeu, pt că nu a ieşit din neamul lui, la luat cu el pe Lot . Sau o să mai vedeţi o altă contradicţie aici.

În plus, Haranul, a fost un loc de tranzit, scopul lui Terah şi a lui Avraam era să ajungă în Canaan, deci nu se poate spune că era pământ a lui Haranul.

D-le, Bad, credeţi ce vreţi, eu în plus îl am pe sf Arhidiacon Ştefan, care era plin de Duhul Sfânt şi de putere şi pe sf ev Luca, care povesteşte acestea.
Oare amândoi s-au înşelat? Nu cred! Sunt mai importante aceste mărturii ale lor decât tradiţia iudaică şi înţelegerea dvs.
F Apostolilor.Capitolul 7v 2. Iar el a zis: Bărbaţi fraţi şi părinţi, ascultaţi! Dumnezeul slavei S-a arătat părintelui nostru Avraam, când era în Mesopotamia, mai înainte de a locui în Haran.
La capitolul ăsta chiar nu mai vreau să discut, consider că am spus suficient tot ce am spus.
Pt mine, aici nu este contrazicere.

Trecem mai departe, nu mă las până nu vă fac praf ; sper să o luaţi ca pe-o glumă :)
Stimate domnule preot numar din Septuaginta si versiunea ortodoxa , va rog sa numarati cu mine.

Facere 46:8. Iar numele fiilor lui Israel, care au intrat în Egipt, sunt acestea: Iacov şi fiii lui: Ruben, întâiul-născut al lui Iacov.
9. Fiii lui 1Ruben: 2Enoh, 3Falu, 4Heţron şi 5Carmi.
10. Fiii lui 6Simeon: 7Iemuel şi 8Iamin, 9Ohad şi 10Iachin, 11Ţohar şi 12Saul, fiii canaaneencii.
11. Fiii lui 13Levi: 14Gherşon, 15Cahat şi 16Merari.
12. Fiii lui 17Iuda: 18Ir, 19Onan, 20Şela, 21Fares şi 22Zara. Însă Ir şi Onan au murit în ţara Canaanului. Iar fiii lui Fares erau 23Hesron şi 24Hamul.
13. Fiii lui 25Isahar erau 26Tola şi 27Fua, 28Iaşub şi 29Şimron.
14. Fiii lui 30Zabulon erau: 31Sered, 32Elon şi 33Iahleel.
15. Aceştia sunt feciorii şi nepoţii Liei, pe care i-a născut ea lui Iacov în Mesopotamia, ca şi pe Dina, fata lui: de toţi treizeci şi trei de suflete, băieţi şi fete. PANA AICI CORECT 33 = 33
16. Fiii lui 34Gad erau: 35Ţifion, 36Haghi, 37Şuni, 38Eţbon, 39Eri, 40Arodi şi 41Areli.
17. Fiii lui 42Aşer erau: 43Imna şi 44Işva, 45Işvi, 46Bria şi 47Serah, sora lor. Iar Bria a avut pe 48Heber şi 49Malkiel.
18. Aceştia sunt feciorii şi nepoţii Zilpei, pe care Laban a dat-o Liei, fiica sa. Ea a născut lui Iacov şaisprezece suflete. CORECT 49-33 = 16 , 16=16
19. Fiii Rahilei, soţia lui Iacov, erau: 50Iosif şi 51Veniamin.
20. Lui Iosif i s-au născut în ţara Egiptului 52Manase şi 53Efraim, pe care i-a născut Asineta, fiica lui Poti-Fera, preotul cel mare din Iliopolis. Fiul lui Manase, pe care i l-a născut ţiitoarea sa Sira este 54Machir; iar lui Machir i s-a născut 55Galaad; iar fiii lui Efraim, fratele lui Manase, au fost: 56Sutalaam şi 57Taam; Sutalaam a avut de fiu pe 58Edom.
21. Fiii lui Veniamin au fost: 59Bela, 60Becher şi 61Aşbel; fiii lui Bela au fost: 62Ghera şi 63Naaman, 64Ehi, 65Roş, 66Mupim, 67Hupim şi 68Ard.
22. Aceştia sunt fiii şi nepoţii Rahilei, care i s-au născut lui Iacov: de toţi paisprezece suflete. INCORECT! 68-49 = 19 , 19 nu e 14!!!!!! O simpla numaratoare ale numelor din versetele 19-21 arata autocontrazicerea si contrazicerea in siesi a Septuagintei.. Traducerile romanesti dupa textul masoretic(?) in versetul 20 ii mentioneaza numai pe Efraim si Manase si da , asa iese socoteala.Sa numaram pana la final.
23. Fiul lui 69Dan a fost: 70Huşim.
24. Fiii lui 71Neftali au fost: 72Iahţeel, 73Guni, 74Ieţer şi 75Şilem.
25. Aceştia sunt feciorii şi nepoţii Bilhăi, pe care Laban a dat-o roabă fiicei sale Rahila. Ea a născut lui Iacov de toate şapte suflete. 75-68 = 7 , 7=7 , Greseala e mai sus unde se adauga 5 si spune paisprezece dar de fapt sunt 19.

75-5 = 70!!!! Adunati voi partea bolduita si veti vedea ca da 70.. Repetati aceasta si pentru Iesire si Deuteronom.Aici e minciuna manipulativa deliberata sau ignoranta crasa din partea popii.
1. Frate, septuaginta nu a fost tradusă din ebraică în greacă de popi şi vă rog să o lăsaţi mai moale cu acuzaţiile fără temei, că altfel ne supărăm.
Este o prostie crasă, a crede că cineva a avut interesul manipulativ să schimbe unele date istorice, cum ar fi acesta, de mică relevanţă în septuagintă, că până la urmă cu ce ne încurcă sau ne ajută la mântuire, că sunt 70 sau 75 cei care au intrat în egipt, este un simplu fapt istoric şi atât.


Numărătoarea din textul masoretic nu mă interesează, aia o las deoparte, şi vă fac eu o numărătoare aşa cum trebuie din septuagintă.

8. Iar numele fiilor lui Israel, care au intrat în Egipt, sunt acestea: Iacov şi fiii lui:(1) Ruben, întâiul-născut al lui Iacov.)
9. Fiii lui Ruben: (2)Enoh,(3) Falu,(4) Heţron şi (5)Carmi.
10. Fiii lui (6)Simeon:(7) Iemuel şi (8)Iamin, (9)Ohad şi(10) Iachin,(11) Ţohar şi (12)Saul, fiii canaaneencii.
11. Fiii lui (13)Levi:(14) Gherşon, (15) Cahat şi (16)Merari.
12. Fiii lui(17) Iuda: (18)Ir, (19)Onan,(20) Şela,(21) Fares şi (22)Zara. Însă Ir şi Onan au murit în ţara Canaanului.
De reţinut ! Ir şi Onan au murit încă pe când erau în Canaan şi nu au intrat în Egipt, fapt pe care d-ta l-ai omis, cred că cu rea intenţie.
Deci, scădem din 22 pe Ir şi Onan şi mai rămân 20.

Iar fiii lui Fares erau (21)Hesron şi (22)Hamul.
13. Fiii lui (23)Isahar erau (24)Tola şi(25) Fua, (26)Iaşub şi (27)Şimron.
14. Fiii lui(28) Zabulon erau: (29)Sered, (30)Elon şi (31)Iahleel.
15. Aceştia sunt feciorii şi nepoţii Liei, pe care i-a născut ea lui Iacov în Mesopotamia, ca şi pe (32)Dina, fata lui: de toţi treizeci şi trei de suflete, băieţi şi fete.


La aceştia adăugăm şi pe (33)Iacov patriarhul.

Atenţie! Se precizează că sunt băieţi şi fete, dar sunt pomenite doar 2 nume de fete, care intră în numărătoare. (32)Didina şi mai jos (47)Serah. Motivul pt care se pomenesc şi două nume de femei în şirul numelor de bărbaţi nu intră in discuţia de faţă.

16. Fiii lui (34)Gad erau: (35)Ţifion, (36)Haghi, (37)Şuni, (38)Eţbon, (39)Eri, (40)Arodi şi (41)Areli.
17. Fiii lui (42)Aşer erau: (43)Imna şi (44)Işva, (45)Işvi, (46)Bria şi (47)Serah, sora lor. Iar Bria a avut pe (48)Heber şi (49)Malkiel.
18. Aceştia sunt feciorii şi nepoţii Zilpei, pe care Laban a dat-o Liei, fiica sa. Ea a născut lui Iacov şaisprezece suflete.
19. Fiii Rahilei, soţia lui Iacov, erau: (50)Iosif şi (51)Veniamin.
20. Lui Iosif i s-au născut în ţara Egiptului (52)Manase şi (53)Efraim, pe care i-a născut Asineta, fiica lui Poti-Fera, preotul cel mare din Iliopolis. Fiul lui Manase, pe care i l-a născut ţiitoarea sa Sira este (54)Machir; iar lui Machir i s-a născut (55)Galaad; iar fiii lui Efraim, fratele lui Manase, au fost: (56)Sutalaam şi (57)Taam; Sutalaam a avut de fii pe (58)Edom.
21. Fiii lui Veniamin au fost: (59)Bela, (60)Becher şi (61)Aşbel; fiii lui Bela au fost: (62)Ghera şi (63)Naaman, (64)Ehi, (65)Roş,(66) Mupim,(67)Hupim şi (68)Ard.
22. Aceştia sunt fiii şi nepoţii Rahilei, care i s-au născut lui Iacov: de toţi paisprezece suflete.
23. Fii lui (69)Dan a fost: (70)Huşim.
24. Fiii lui (71)Neftali au fost: (72)Iahţeel, (73)Guni, (74)Ieţer şi (75)Şilem.
25. Aceştia sunt feciorii şi nepoţii Bilhăi, pe care Laban a dat-o roabă fiicei sale Rahila. Ea a născut lui Iacov de toate şapte suflete.
26. Iar sufletele, care au intrat cu Iacov în Egipt şi care au ieşit din coapsele lui, au fost de toate şaizeci şi şase afară de femeile fiilor lui Iacov.
27. Fiii lui Iosif, născuţi în Egipt, erau de toţi nouă suflete. Deci, de toate, sufletele casei lui Iacov, care au venit în Egipt cu el, au fost şaptezeci şi cinci.


Sper că v-aţi lămurit, da?
Domnule am demonstrat ca nu aveti logica si ca nu stiti sa numarati.
;)
Cine e acela care nu are intelegere?Ma subestimati.Personal am citit biblia cu ardoare de la cap la coada in intregime de 4-5 ori.Nu stiu cati pot zice la fel de pe forumul asta.
Este un lucru lăudabil că aţi citit biblia, dar este necesar şi important să vă însuşiţi şi o înţelegere dreaptă.
Va propun sa dati un copy paste pe google sa vedeti de unde l-am copiat.Raspunsurile sunt gandite de mine, cu argumentele astea am avut si eu de furca mai demult.. A trebuit sa ma documentez, redocumentez.. De obicei cand fac copy-paste obisnuiesc sa redau sursa.
Bine, dar lincul din prima postare, care l-am şters eu şi care îl prezentaţi ca sursă de unde aţi copiat, pt cine doreşte mai mult, ce era şi de unde era?
Eu l-am şters pt forumul acesta este unul de discuţii nu pt prozelitism.
PS Ce ziceti de un topic : Septuaginta vs Textul Masoretic?
Dacă păstraţi decenţa, puteţi să deschideţi, mai ales dacă este constructiv. Eu personal nu prea am timp, dar într-o măsura mai mică, disponibilă ,o să intru şi eu în discuţii, dar sunt mulţi pe aici care se pricep.

Am vrut să vă întreb şi eu acelaşi lucru. Sigur sunteţi ortodox?
Au mai fost şi alţi utilizatori pe aici care se dădeau drept ortodocşi pt confuzie, dar erau Np, nu sunteţi primul.
Cu mult respect.

Avatar utilizator
dimitrie
Mesaje: 971
Membru din: 03 Dec 2010, 01:33
Confesiune: ortodox
Preocupări: preoţie, familie
Localitate: Craiova

Re: "Contradictii, sau aparente contradicţii in scriptura?"

Mesaj necititde dimitrie » 01 Mar 2012, 00:09

D-le "Bad", dacă mai folosiţi o dată apelativul popi ori popă, veţi lua o pauză nedorită (cel puin de dvs.).
Dvs. nu sunteţi fiu al BO(R), după cum am constatat. De aceea, când reveniţi, înainte de a mai posta vreun mesaj, rectificaţi-vă apartenenţa confesională pe care aţi declarat-o!
Dacă veţi scrie pe mai-departe tot ortodox la confesiune, atunci, inevitabil e nevoie să faceiţi o mărturisire de credinţă ortodoxă, într-o formă simplă dar cuprinzătoare. Uitaţi aici un exemplu: "Cred ca fiind adevărate toate dogmele de credinţă pe care le învaţă BO, incluzând aici recunoaşterea ca biblică - şi deci, după voia lui Dumnezeu - supracinstirea acordată Maicii Domnului, cinstirea/venerarea (nu adorarea care este cuvenită doar lui Dumnezeu) Sf.Cruci, a sfinţilor (inclusiv a sf. lor moaşte) şi a icoanelor." Asta o veţi putea face aici.
Apropo, vă lăudaţi că aţi citit de câteva ori Biblia. Ok! Dar ăl cu coarne o ştie pe-de-rost, şi asta vedem că nu-i e suficient. Înţelegerea celor scrise acolo vine de Sus, şi nu separat de Biserica lui Hristos (Lc.24:45, 1Cor.12:28-30, Gal.2:2).
Să-mi dea Dumnezeu ce "medicament" ştie El, numai să putem fi împreună, deplin, dincolo!

Doriana
Mesaje: 773
Membru din: 01 Oct 2010, 21:42
Confesiune: neo-protestant
Preocupări: cunoasterea lui Dumnezeu

Re: "Contradictii, sau aparente contradicţii in scriptura?"

Mesaj necititde Doriana » 01 Mar 2012, 15:23

Iata un exemplu strigator despre "complexul inferioritatii" lui Sola Scriptura - poate parea straniu, dar tocmai protestantii, nu ortodocsii au de suferit mai mult din aceste atacuri. Cuvantul lui Dumnezeu nu pierde cu nimic din divinitatea si infailibilitatea Sa chiar daca toata Biblia ar fi scrisa gresit.
Au de pierdut protestantii si au de pierdut ortodocsii. Caci in ziua de azi exista multi ortodocsi cu idei protestante si destui protestanti cu idei ortodoxe, asa ca nu ii mai poti deosebi numai dupa certificatul de botez. Iar ca unii se cred mai destepti pentru ca stiu sa numere e ceva ce nu tine de confesiune. Lumea nu mai este cum o stiam odata...
Eu cu siguranta ca te-am subestimat.Acum am inteles:esti "dracu gol". Nu-i suficent sa ai ardoare cand citesti Biblia ci e nevoie de o adiere a Duhului Sfant sau macar sa ai un pic de discernamant.
PS. Am impresia ca ne cunostem? Ai postat pe forum sub un alt nume dar si pe alte forumuri?
E doar un mai vechi user al forumului, care a fost banat dar a revenit pentru ca nu a terminat ce a inceput. Si data trecuta a starnit aceleasi discutii cu privire la apartenenta lui religioasa. Totusi, sa-l faci chiar "dracul gol" nu se cade, caci nu vine din adierea Duhului de care vorbesti... Numai la sfarsitul vremurilor se va sti cine e dracul gol si cine doar grau ce pare neghina...
"Căci pe El, Care n-a cunoscut păcatul, L-a făcut pentru noi păcat, ca să dobândim, întru El, dreptatea lui Dumnezeu.". 2 cor 5:21

Bad
Mesaje: 21
Membru din: 23 Feb 2012, 17:21
Confesiune: ortodox
Preocupări: 01010101

Re: "Contradictii, sau aparente contradicţii in scriptura?"

Mesaj necititde Bad » 01 Mar 2012, 18:05

Iata un exemplu strigator despre "complexul inferioritatii" lui Sola Scriptura - poate parea straniu, dar tocmai protestantii, nu ortodocsii au de suferit mai mult din aceste atacuri. Cuvantul lui Dumnezeu nu pierde cu nimic din divinitatea si infailibilitatea Sa chiar daca toata Biblia ar fi scrisa gresit: Cuvantul S-a facut Trup, nu sirag de litere si de semne de punctuatie.... Exista scoli exegetice care pot lamuri foarte bine fiecare contradictie aparenta. Dar numai in Biserica puteti sa intelegeti de ce Dumnezeu le-a ingaduit (toate spre slava Lui: o contradictie este intotdeauna o cercetare a sensului profund, care trebuie crezut si sperat).

Daca voi avea timp si rabdare, raspund si punct la punct.
Exact , noua crestin ortodocsilor nu ne este necesara o 'infaibilitate a Bibliei' dar protestantilor si neoprotestantilor se pare ca da.Ei tot se bat in piept cu pumnul ca Biblia e infailibila.

Avatar utilizator
descoperire
Mesaje: 164
Membru din: 27 Dec 2011, 22:55
Confesiune: neo-protestant
Preocupări: teologie,internet,sport,sanatate

Re: "Contradictii, sau aparente contradicţii in scriptura?"

Mesaj necititde descoperire » 01 Mar 2012, 18:25

noua crestin ortodocsilor nu ne este necesara o 'infaibilitate a Bibliei' dar protestantilor si neoprotestantilor se pare ca da.Ei tot se bat in piept cu pumnul ca Biblia e infailibila.
Este o reactie de a calma spiritilele aici pe forum si de a inlatura suspiciunile altora cu privire la tine?O faci cam prost.Toti crestinii cred ca biblia este infaibila.
Adă Doamne ziua aceea mai devreme!

Avatar utilizator
descoperire
Mesaje: 164
Membru din: 27 Dec 2011, 22:55
Confesiune: neo-protestant
Preocupări: teologie,internet,sport,sanatate

Re: "Contradictii, sau aparente contradicţii in scriptura?"

Mesaj necititde descoperire » 01 Mar 2012, 18:27

Exista scoli exegetice care pot lamuri foarte bine fiecare contradictie
Puteti sa spuneti unde sunt?Daca aveti material specializat cu privire la "contradictii" si explicarea lor ar fi minunat.
Adă Doamne ziua aceea mai devreme!

Pr Haralambie
Mesaje: 889
Membru din: 14 Ian 2010, 19:54
Confesiune: ortodox
Preocupări: Sensul vieţii
Localitate: BOR
Contact:

Re: "Contradictii, sau aparente contradicţii in scriptura?"

Mesaj necititde Pr Haralambie » 01 Mar 2012, 19:06

Bine, dar lincul din prima postare, care l-am şters eu şi care îl prezentaţi ca sursă de unde L-aţi copiat, pt cine doreşte mai mult, ce era şi de unde era?
Eu l-am şters pt forumul acesta este unul de discuţii nu pt prozelitism.
Sunt crestin ortodox, chiar daca am unele idei mai radicale si agnostice.Nu am ce proziletism sa fac.
Eu v-am întrebat despre adresa dinprima postare de unde era, iar dvs îmi spuneţi că sunteţi ortodox.
Vă rog să-mi răspundeţi la întrebare.

Conform cerinţei moderatorului, pr Dimitrie, faceţi o mărturisire de credinţă ortodoxă, pe care susţineţi că o aveţi, în caz contrar mesajele dvs o să le şterg dacă ignoraţi cerinţa sf sale.
Confirmaţi dacă sunteţi de acord cu acestea.
"Cred ca fiind adevărate toate dogmele de credinţă pe care le învaţă BO, incluzând aici recunoaşterea ca biblică - şi deci, după voia lui Dumnezeu - supracinstirea acordată Maicii Domnului, cinstirea/venerarea (nu adorarea care este cuvenită doar lui Dumnezeu) Sf.Cruci, a sfinţilor (inclusiv a sf. lor moaşte) şi a icoanelor."
După ce veţi confirma cu DA sau NU, vă răspund la mesaj, şi până atunci mai număraţi o dată fiecare persoană în parte, pt liniştea dvs persoanlă.

Am vrut să vă întreb şi eu acelaşi lucru. Sigur sunteţi ortodox?
Au mai fost şi alţi utilizatori pe aici care se dădeau drept ortodocşi pt confuzie, dar erau Np, nu sunteţi primul.
Din pacate pentru cei ca dumneata , da.
Să ştiţi că dacă continuaţi cu aerele şi ironia, vă pun la respect, cu siguranţă.
Cu mult respect.

daniel tuduran
Mesaje: 483
Membru din: 12 Iul 2009, 19:28
Confesiune: ortodox
Localitate: or Brad,Hunedoara
Contact:

Re: "Contradictii, sau aparente contradicţii in scriptura?"

Mesaj necititde daniel tuduran » 01 Mar 2012, 19:18

Totusi, sa-l faci chiar "dracul gol" nu se cade, caci nu vine din adierea Duhului de care vorbesti... Numai la sfarsitul vremurilor se va sti cine e dracul gol si cine doar grau ce pare neghina...
Dar eu n-am facut o judecata definitiva ci doar am folosit o expresie care credeam ca i se potriveste
dracul gol :1. rău, afurisit. 2. poznaș, neastâmpărat. 3. cutezător.
http://dexonline.ro/definitie/drac
Dar cred ca totusi am facut o confuzie,banuia ta e mai apropiata de adevar decat a mea.
„Marea vieţii văzând-o înălţându-se de viforul ispitelor, la limanul tău cel lin alergând, strig către Tine Doamne: scoate din stricăciune viaţa mea, mult Milostive!” (din slujba înmormântării)


Înapoi la “Secte extreme şi ALTE RELIGII”

Cine este conectat

Utilizatori ce ce navighează pe acest forum: Niciun utilizator înregistrat și 4 vizitatori

Crestinism Ortodox.com. Catalogul Resurselor Ortodoxe pe Internet free counters
PELERIN ORTODOX